Ajuts transitoris al lloguer

15/6/2020
L'Estat Espanyol posa en marxa un programa de microcrèdits per fer front a l'escenari de la COVID-19.


Més informació
Agència de l'Habitatge de Catalunya

ICO

Atenent a la situació excepcional provocada per la pandèmia del Coronavirus, l'Estat Espanyol ha introduït mesures de suport per a les famílies llogateres que pateixin una reducció en els seus ingressos.

Ateses les circumstàncies l'Estat regula un programa de préstecs subvencionats i sense despeses de formalització per afrontar el pagament de la renda mensual del lloguer de l'habitatge habitual.

Els ajuts transitoris de finançament són microcrèdits avalats i subvencionats que s'atorguen, per concessió directa i una única vegada, als arrendataris d'habitatge habitual que compleixin els requisits establerts.

Els diners rebuts en préstec s'han de destinar exclusivament al pagament del lloguer, s'ingressarà a l'arrendador i no tindrà cost pel sol•licitant, perquè les despeses i els interessos aniran a càrrec del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Els diners s'hauran de retornar en un termini de 6 anys des de la concessió del préstec.

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre dels ajuts al lloguer regulats al Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 i, específicament, amb les del programa d'ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual.

De quin import es tracta?

El préstec podrà ser de fins al 100 % de l'import de sis mensualitats, en virtut del contracte d'arrendament d'habitatge habitual vigent, amb un màxim de 900 euros per mensualitat i, per tant, un màxim total de 5.400 euros.

Les sis mensualitats finançables podran comptar-se ser des de l'1 d'abril de 2020 i no podran ser posteriors a 6 meses a comptar des de la firma del préstec, ni posteriors a la fi del contracte de lloguer o les seves pròrrogues.

A qui van dirigits?

Els préstecs podran atorgar-se a arrendataris d'habitatge habitual, residents a Espanya, amb contracte en vigor que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. L'arrendatari haurà de complir els requisits següents:

a. Que l'arrendatari o algun dels membres de la unitat familiar hagi perdut la feina o estigui afectat per un ERTO, hagi vist reduïda la seva jornada laboral per a cuidar un familiar, i si és empresari o professional, per baixa en l'activat o altres circumstàncies sobrevingudes que impliquin una pèrdua substancial dels seus ingressos a conseqüència de la COVID-19.

b. Que els ingressos totals de tots els membres de la unitat familiar no superin, en el mes anterior a la sol•licitud de la moratòria, cinc vegades l'IPREM.

c. Que la suma de la renda mensual del lloguer, les despeses i subministraments bàsics de l'habitatge (llum, aigua, gas, telecomunicacions, quota de la comunitat) referides al període d'un mes siguin superiors al 35% dels ingressos nets familiars.

On s'han de demanar?

Els préstecs s'han de demanar a l'entitat financera habitual del sol•licitant o bé a qualsevol de les entitats adherides a la “Línea de Avales de Arrendamiento COVID-19”.