Bonificacions de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol

5/4/2022
L’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai aplica una bonificació del 50% de l’IBI i un 25% de l'ICIO.
L'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai informa la població de la bonificació que ofereix per la instal·lació de plaques solars al municipi. Qui instal·li plaques solars, fotovoltaiques i/o tèrmiques, a Bigues i Riells del Fai obtindrà una bonificació del 50% de l‘Impost de Béns Immobles (IBI), el màxim que permet la Llei, i un 25% en l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

El consistori deixa clar que cal sol·licitar les bonificacions, un cop finalitzada la instal·lació, perquè siguin d'aplicació. Cal fer una instància indicant la sol·licitud de la llicència per la instal·lació de plaques fotovoltaiques i un cop executades les obres, es podran sol·licitar les bonificacions. Un cop executades les obres caldrà presentar la documentació pertinent, abans d’un any després del final d'obra, i s’obtindran les bonificacions si es compleixen els requisits.

Requisits per obtenir una bonificació del 50% de l’IBI

Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’IBI els béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals.

a) La bonificació s’aplicarà als béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica generada major o igual al 80% de la potència elèctrica contractada de l’immoble.

b) La bonificació s’aplicarà als béns immobles que tinguin instal·lacions de sistemes per a aprofitament tèrmic amb energia solar, que incrementin la generació tèrmica un 80% més del mínim establert en el DB-HE-4 (mínim establert com a obligatori en el codi tècnic d’edificació per a cada immoble).

c) La bonificació s’aplicarà als béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum aïllades de la xarxa, entesa com aquella instal·lació en la qual no existeix en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució, ni directament ni indirecta o a través d'una instal·lació pròpia o aliena.

És requisit indispensable que les instal·lacions de sistemes per a l'aprofitament tèrmic i/o elèctric incloguin col·lectors i/o captadors solars que disposin de la corresponent homologació de l'administració competent. En el cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns immobles.

Aquesta bonificació, caldrà sol·licitar-la a l'Organisme de Gestió Tributària per obtenir-la, es concedirà per un període de 3 anys i es mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi l'ordenança fiscal aplicable en cada exercici.

 
 

 

Requisits per obtenir una bonificació del 25% de l'ICIO

Es concedirà una bonificació del 25% a favor de les construccions, instal·lacions i obres, que tinguin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals, i que compleixin les condicions establertes en els punts següents:

- Que la seva implantació no sigui obligatòria d’acord amb la normativa específica en la matèria.
- Que les instal·lacions per la producció de calor incloguin col·lectors i/o captadors solars que disposin de la corresponent homologació de l’administració competent.
- Que s’acrediti que la instal·lació està legalitzada davant de la Generalitat.

La bonificació serà d’aplicació:

a) A les construccions, instal·lacions i obres que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica generada major o igual al 80% de la potència elèctrica contractada de l’immoble.

b) A les construccions, instal·lacions i obres que tinguin instal·lacions de sistemes per a aprofitament tèrmic amb energia solar, que incrementin la generació tèrmica un 80% més del mínim establert en el DB-HE-4 (mínim establert com a obligatori en el codi tècnic d’edificació per a cada immoble).

c) A les construccions, instal·lacions i obres que tinguin instal·lacions d’autoconsum aïllades de la xarxa, entesa com aquella instal·lació en la qual no existeix en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució, ni directament ni indirecta o a través d'una instal·lació pròpia o aliena.

En el cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns immobles.

Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del pressupost d’execució material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica i/o instal·lació de sistemes per a aprofitament tèrmic amb energia solar.

Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats s’han de presentar a l’Ajuntament i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa explicitada a l’ordenança fiscal número 5 sobre l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres del 2022.

El 2020 l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai ja va aprovar una bonificació del 10% de l’IBI, a banda del 25% de bonificació de l’ICIO, i el 2021 va aplicar la bonificació per afavorir la instal·lació de models i de sistemes més sostenibles per contribuir amb les polítiques públiques acordades a la cimera de l’agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.