Servei de compulses de documents interns de l’Ajuntament

3/3/2020
A l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania només es podran compulsar documents emesos pel Consistori.
L’Ajuntament de Bigues i Riells informa que, vistos els fonaments jurídics, no correspon a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), ni al Consistori, a través de la figura del secretari, compulsar documentació emesa per altres òrgans administratius.


De manera que a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania només es compulsarà aquella documentació que el Consistori necessiti per a un procediment administratiu propi o bé aquella documentació que s’hagi emès des de l’Ajuntament.


Així doncs, el Consistori no compulsarà documents externs, ja que no ostenta la competència de la fe pública, que és la que atorga la capacitat d’emetre còpies autèntiques de documents administratius.


Aquesta conclusió es basa en l’article 3 del Real Decret 128/2018 que diu que les còpies autèntiques o compulses de documents les ha de realitzar l’òrgan que ha emès el document, o un notari, en tant que fedatari públic en tots els àmbits:

“1. (...) Les còpies autèntiques dels documents públics administratius tenen la mateixa validesa i eficàcia que aquests, produint idèntics efectes a les administracions públiques i els interessats.
2. L’expedició [de les còpies autèntiques] se sol•licitarà a l’òrgan administratiu o a l’organisme públic que va emetre el document original. Aquest òrgan expedirà la còpia prèvia comprovació en els seus arxius de l’existència de l’original o de les dades en aquest contingudes.
En el supòsit que, pel temps transcorregut, el document original o les dades contingues en aquest obressin en un arxiu general, històric i organisme similar, la sol•licitud serà cursada al corresponent arxiu per a l’expedició, en el seu cas, de la còpia autèntica. La còpia autèntica podrà consistir en la transcripció íntegra del contingut del document original o en una còpia realitzada per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics. “
Alternatives

En cas de voler compulsar un document extern es pot fer adreçant-se a les administracions que els han emès o bé davant de notari.