El pressupost municipal

El pressupost municipal és el document que recull en xifres, de forma conjunta i sistemàtica, les obligacions (despeses) que, com a màxim, es poden reconèixer i les previsions de drets (ingressos) que es liquidaran durant l'exercici (any natural).

El pressupost ha de ser aprovat pel Ple municipal i es regeix pel principi d'equilibri pressupostari, havent de quadrar les despeses i els ingressos.

Consulteu el pressupost municipal, l'històric de la legislatura i tota la informació econòmica que se'n deriva. 
Documentació