Consell de poble de Riells del Fai
Atenent les característiques singulars del poble de Riells del Fai i per aprofundir en la realitat diferenciada d'aquest nucli de població respecte del municipi de Bigues i Riells neix el Consell de Poble de Riells del Fai.

Aquest consell es constitueix amb la finalitat de promoure i canalitzar una reflexió conjunta de les entitats i la ciutadania sobre els diferents assumptes que afecten la vida quotidiana de Riells del Fai, així com gestionar aquells serveis i àmbits competencials que li delegui el Ple de l'Ajuntament, fent així possible una major corresponsabilització dels ciutadans i ciutadanes en els afers públics de Riells del Fai.

L'àmbit geogràfic del Consell del Poble de Riells del Fai inclou el nucli de la Sagrera, Can Guerri, La Vall Blanca, Vall de Ros, Boscos de Riells, Can Castanyer, Ració del Bosc i les masies dels disseminats.

El Consell de Poble de Riells del Fai és un òrgan de participació territorial corresponent al poble de Riells del Fai. Els articles 61, 62, 63, 64 i 65 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, regulen aquest òrgan. El Consell de Poble, per tant, no ostenta personalitat jurídica, atès que participa de la de l’Ajuntament de Bigues i Riells.
FUNCIONS
 • Estudiar i dictaminar la constitució d’una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) a Riells del Fai.
 • Formular propostes per resoldre els problemes administratius, de gestió i serveis que afectin la demarcació territorial del Consell.
 • Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament de Bigues i Riells sobre temes de competència municipal.
 • Les facultats d’execució correspondran al regidor-President, Joan Baptista Company i Claret, d’acord amb les decisions preses pel Consell Plenari del Consell del Poble.
 • El Consell de Poble exercirà les seves funcions d’acord amb els programes i les directrius establertes en el Ple Municipal. De la mateixa manera, s’establiran sistemes de revisió i control dels actes i acords adoptats pel Consell de Poble.

COMPETÈNCIES

De caràcter prioritari

 • Estudiar i dictaminar la constitució d’una EMD a Riells del Fai
 • Organitzar el funcionament del Centre Cívic i Cultural de Riells del Fai
 • Proposar i gestionar les festes majors del poble
 • Proposar les activitats culturals i esportives
 • Crear comissions específiques per obrir la participació a la ciutadania en aspectes culturals, esportius, de lleure o de festes, i, en general, pel foment de la cohesió social. Aquestes comissions podran ser mixtes entre membres del Consell i de la ciutadania
De caràcter general

 • Supervisar i controlar les obres i serveis municipals segons l'àmbit de prestació es refereixi al poble (brigada d’obres, neteja de la via pública, neteja de locals municipals, etc.)
 • Informar sobre els plans i altres instruments d’ordenació urbanística
 • Supervisar el manteniment dels béns d’ús públic: jardins, camins i vies públiques, patrimoni municipal, etc.
 • Informar i elevar al Ple de Bigues i Riells propostes sobre deficiències, necessitats i millora de les obres i serveis en l’àmbit del poble
 • Informar i elevar al Ple de Bigues i Riells propostes d’obres i serveis prioritaris
 • Controlar les obres menors, obres majors i llicències d’activitat, així com informar els expedients de recepció d’obres públiques ordinàries i d’urbanització en el poble
 • Supervisar i controlar el manteniment del patrimoni artístic i cultural
 • Fiscalitzar l’acompliment de la llei mediambiental (indústries, serveis, agricultura, instal·lacions ramaderes, etc.)
 • Canalitzar i informar els expedients de subvencions econòmiques i assistencials a les entitats i persones residents al poble
 • Informar sobre les denúncies referents a obres i serveis municipals, indústries, activitats i expedients de disciplina urbanística en matèria d’edificacions, parcel·lacions i qualsevol altre acte d’ús del sòl
 • Crear comissions d’estudi per a la realització d’informes
 • Qualsevol altra competència que li pugui ser delegada pel Ple de l’Ajuntament de Bigues i Riells
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d'interès. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra Política de galetes