Animals domèstics no considerats de companyia

Segons l'ordenança de civisme de Bigues i Riells del Fai, la tinença i criança d’animals domèstics no considerats de companyia als domicilis particulars resta sotmesa a autorització expressa d'aquest Ajuntament.

És a dir, que aquelles persones que vulguin tenir coloms, conills, aus de corral, conills d'índia, porcs vietnamites o bé cavalls hauran de tenir l'autorització prèvia del Consistori.

En el cas d'animals petits que romanguin a l'interior de l'habitatge, no es precisarà l'esmentada autorització quan la tinença sigui d'un màxim de dos exemplars amb la finalitat estrictament de companyia. Ara bé, en cas de superar aquest nombre o bé de tenir animals a l'exterior, caldrà autorització.
 
 
Cal sol•licitar l'autorització amb la presentació d'una instància a través de la seu electrònica (mitjançant el tràmit específic, o en el seu defecte, el tràmit d’instància general) o bé presencialment, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania.

L'autorització determinarà les obligacions del propietari de l'animal no considerat de companyia i s'atorgarà en funció de les condicions higièniques i sanitàries que garanteixin el benestar de l'animal i l'absència de molèsties i perillositat per part de l'animal.

En aquest sentit, caldrà que l'interessat aporti documentació sobre les instal•lacions i el pla de neteja i profilaxi sanitària, així com el consentiment per escrit dels veïns amb els quals limiti el seu domicili.
 
 
La tinença i criança dels animals domèstics no considerats de companyia serà considerada una activitat econòmica quan el nombre d'animals excedeixi el límit de les necessitats de consum immediates de la unitat familiar del posseïdor. En aquest cas, caldrà que el posseïdor sol•liciti i obtingui la corresponent llicència municipal d'activitats.

Si es vol construir qualsevol estructura exterior per a la tinença dels animals domèstics no considerats de companyia també s'haurà de sol•licitar a l'Ajuntament.

En el cas del manteniment de bovins de producció làctia (vaqueries), la tinença i criança de grans animals (estiguin o no destinats al consum o a l'oci), les activitats de pasturatge i el pas de ramats no es permetran dins del nucli urbà.