Subvencions nominals per a entitats

La finalitat de les subvencions nominals és donar suport a les iniciatives de les entitats del municipi per a fer front al desenvolupament de les seves activitats.
Qui pot presentar-s'hi?

Hi poden optar les entitats culturals, juvenils, esportives, medioambientals, veïnals, de cooperació i solidaritat i les AFA del municipi.

El tràmit es pot realitzar a través del tauler d'edictes de l'Ajuntament i així tramitar-lo a través de la seu electrònica.

Requisits
  • No estar afectats per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
  • Les entitats i associacions hauran d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de l’Ajuntament de Bigues i Riells en el moment de la sol•licitud
Període de presentació

El termini de presentació de les sol•licituds varia segons convocatòria però sempre s’ha de comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Justificació

Aquelles associacions i entitats que han obtingut subvenció durant aquest any han de presentar la memòria de les activitats realitzades així com la justificació de la subvenció rebuda presentant els models normalitzats.
La no justificació o la justificació incorrecta de la subvenció comportarà el retorn del 100% de la quantitat rebuda i la impossibilitat de presentar-se durant un any a les convocatòries ofertes per l’Ajuntament.
El termini de presentació de les justificacions finalitza el 28 de febrer de l’exercici següent.