Ple ordinari

Dijous 26/05/2022
Data: Dijous 26/05/2022
Horari: 20.00 h (primera convocatòria) i 20.30 h (segona convocatòria)
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament, habilitada al Centre Cívic i Cultural El Rieral
Ordre del dia

1. Proposta d'aprovació de l'acta anterior.

2. Assabentat dels decrets d'alcaldia.

3. Assabentat de l'informe proposta del 1r. trimestre de 2022 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (SSE/2022/90).

4. Assabentat de l'informe proposta sobre morositat corresponent al 1r. trimestre de 2022 (SSE/2022/91).

5. Assabentat de la liquidació del pressupost del 2021 (SSE/2022/65).

6. Assabentat de la modificació de crèdits 01/2022. Incorporació dels romanents d'inversió (SSE/2022/66).

7. Assabentat de la modificació de crèdits 02/2022. Incorporació dels romanents de pressupost corrent (SSE/2022/67).

8. Proposta d'aprovació de les noves tarifes del servei de taxi, determinades segons estudi realitzat per l'STAC, per l'any 2022 (MOB/2022/4).

9. Proposta d'aprovació de la cessió de l'espai TAP per celebrar-hi la gala dels Premis Vallesà de l'Any, que organitza EL 9 NOU el divendres 20 de maig de 2022 (CLT/2022/32).

10. Proposta d'aprovació dels dies festius locals de l'any 2023 (SCR/2022/126).

11. Proposta d'aprovació de la moció perquè es redacti una llei o decret de regulació de les ADF, les Federacions i el Secretariat d'ADF de Catalunya (SCR/2022/114).

12. Mocions d'urgència.

13. Precs i preguntes.