Actualització: Què podem fer i què no?

1/4/2020
Preguntes i respostes sobre com hem d’aplicar les restriccions d’activitats pel COVID-19 a Catalunya.
Em puc moure dins del meu municipi?

La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Sempre individualment, excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada.
El desplaçament dels treballadors i treballadores al lloc de treball està limitat als serveis essencials no afectats pel permís retribuït recuperable establert entre el 30 de març i el 9 d’abril inclosos, segons es detalla al document de preguntes freqüents específic.
Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si és a prop com lluny del meu domicili?

Està permès, però prima sempre l’interès superior dels fills i filles. Cal complir les resolucions judicials sobre guarda, custòdia, visites i comunicacions. Els progenitors han de fer un exercici responsable de la potestat parental i assolir els màxims acords possibles, tenint en compte la salut física i emocional dels seus fills i filles i el bé comú. Podeu demanar ajuda al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (centremediacio.dj@gencat.cat).

Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat/TEA que requereix sortir al carrer. Puc fer-ho?

Si és imprescindible fer‐ho per prescripció d’un professional sanitari, social o del Departament d’Educació, porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional. A banda de l’acompanyament, es permet la sortida individual si la persona disposa d’autonomia.

Aquesta excepcionalitat també es pot aplicar, excepcionalment, a persones amb malalties que requereixin mobilitat, sempre que estigui degudament justificat per professionals sanitaris.
Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

Només en els casos de persones vulnerables o dependents i sense que hi hagi contacte, i mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres. També per a la recollida de menors d’edat als domicilis dels progenitors/tutors, inclòs el règim de custòdia compartida o similar, amb les consideracions de la pregunta anterior.
Puc treure a passejar la meva mascota?

De forma individual cada persona, sempre a prop del domicili i pel temps mínim imprescindible.

Es poden fer reunions en l’àmbit privat, al meu domicili, associació, seu social o similar?

No estan permeses. A més, específicament s’han anul∙lat les reunions físiques d’assemblees d’entitats esportives i dels òrgans col∙legiats de persones jurídiques de dret privat, incloses les societats cooperatives.

També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?
En el transport de mercaderies per carretera està expressament permès que vagin dues persones a la cabina del vehicle quan sigui necessari per raó del tipus de transport.


En el cas dels professionals o d’empresa en activitat laboral, nclòs el desplaçament al centre de treball, en vehicles de fins a 9 places inclòs el conductor, es permet més d’un ocupant si són treballadors d’un mateix centre de treball o desenvolupen l’activitat professional conjuntament. S’ha establert que, com a màxim, hi anirà una persona per cada filera de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just l’un darrere de l’altre).
 
 
Aquesta restricció no s’aplica als serveis essencials, a excepció del cas del sector alimentari, on sí que cal aplicar la restricció d’acord amb el que preveu la pregunta 97 del document oficial de Protecció Civil de preguntes sobre les restriccions d'activitats per la Covid-19.

En els autocars que lloguen les empreses per al transport dels seus treballadors, s’ha de respectar el límit d’1/3 d’ocupació.

Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?


Es prohibeixen les vetlles en tot tipus d’instal∙lacions, públiques o privades, així com en els domicilis particulars, independentment de la causa de la mort. Es posposa la celebració de cultes religiosos o cerimònies civils fúnebres fins a la finalització de l’estat d’alarma. La comitiva del sepeli o acomiadament per la cremació del difunt es restringeix a un màxim de tres familiars o persones properes, a més, si s’escau, del ministre de culte o persona assimilada de la confessió concreta tot respectant sempre la distància d’un a dos metres entre ells. En el cas de mort per la COVID‐19 no es permeten pràctiques ni intervencions per motius religiosos que impliquin procediments invasius en el cadàver.
 
El Departament de Salut podrà establir i regular les condicions de prestació dels serveis funeraris adaptada a la situació de la COVID‐19. En alguns municipis s’han establert restriccions específiques, com en el cas de la ciutat de Barcelona, on no es permet la presència de familiars a l’enterrament.
He de canviar de pis i fer la mudança. Puc fer-ho?

Si és inajornable per venciment contractual o similar, es pot considerar necessitat justificada. Porteu al damunt la documentació que ho acrediti. Cal considerar que la Generalitat ha establert una moratòria en el pagament del lloguer d’habitatges i locals comercials del parc d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i ha suspès la facturació corresponent al mes d’abril de 2020.
Els tallers mecànics d’automoció estaran oberts?

Sí, se’n permet l’obertura per garantir el transport i la mobilitat de serveis essencials, però no poden fer activitat de comerç de béns al detall.
Poden continuar les obres a la via pública?

No, excepte les imprescindibles per als serveis essencials. La Generalitat ha suspès l’execució dels seus contractes d’obres.
Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada?

No, excepte que es considerin servei essencial.
Les botigues que fan reparació d’electrodomèstics o similar poden obrir?

No, perquè no es consideren un servei essencial.
Què es considera un servei essencial?
Consulteu el document de preguntes freqüents específic per al permís retribuït recuperable del 30 de març al 9 d’abril.