Actualització: Què podem fer i què no?

11/6/2020
Preguntes i respostes sobre com hem d’aplicar les restriccions d’activitats pel COVID-19 a Catalunya.
L’Ajuntament de Bigues i Riells difon les restriccions actualitzades de Protecció Civil de Catalunya durant la crisi sanitària pel coronavirus.

Mobilitat i transport

Puc entrar i sortir del meu municipi?

Sí, dins de la mateixa regió sanitària. La Generalitat recomana limitar al màxim aquesta mobilitat entre municipis si no és imprescindible.

Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l’estació...?

Sí, respectant les limitacions de mobilitat dins la regió sanitària i les mesures de seguretat establertes dins del vehicle.

Funciona el transport públic?

Sí, però amb afectacions al servei i a l’ocupació segons tipologia, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament el gestor del servei. És obligatori utilitzar mascareta. En el cas d’autobusos o trens, en què tots els passatgers van asseguts, es poden ocupar tots els seients. Sempre que sigui possible es procurarà la màxima separació entre usuaris.

En el cas de transport que inclogui viatgers dempeus, l’ocupació de referència serà 2 usuaris per metre quadrat. Cal reforçar la higiene i desinfecció de mans
abans d’accedir al transport públic i després de sortir-ne.

Estan permesos els vols d’oci? En quines condicions?

Sí, estan permesos els vols d’oci en grups de màxim 20 persones, inclòs el pilot.

Sobre sortida de nens i nenes al carrer 

Qui pot fer la passejada i com?

Nens i nenes de fins a 13 anys inclosos, com a màxim en grups de 15 persones, excepte en el cas que convisquin junts. Dels 6 anys en endavant, han de portar mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància de 2 metres entre persones.

Els menors poden sortir acompanyats del germà o germana que ja té 18 anys perquè ja és una persona adulta, però sempre que visquin a la mateixa casa o
estiguin a càrrec seu.

Piscines recreatives i platges

Quins serveis puc fer servir a la platja?

Està permès l'ús de dutxes i rentapeus que siguin a l'aire lliure, així com lavabos, vestidors i altres serveis públics similars. Cal tenir en compte que l’ocupació màxima és d’una persona per 4 m² (excepte necessitat d’assistència),
en el cas de lavabos més grans, es podran utilitzar fins a la meitat dels urinaris o cabines, sempre guardant la distància de 2 metres.

Es permet la navegació d’oci?

Sí, la navegació d’oci està permesa dins la regió sanitària. Només es pot ocupar amb el 75% de les persones autoritzades, a excepció que convisquin juntes, cas en què es pot arribar al 100%. En tot cas no podran ser més de 10 persones.

Es poden contractar serveis com gandules, motos aquàtiques, hidropedals i embarcacions d’oci?

Sí, però s'hauran de netejar i desinfectar quan canviï d'usuari. En el cas dels negocis de motos aquàtiques, hidropedals i similars, caldrà complir els mateixos
requeriments que per a la resta de comerç.
Locals i actes culturals

Puc anar al cine, al teatre o a un altre espectacle cultural?

Sí, aquestes activitats estan obertes al públic amb les condicions següents: limitant l’aforament a un terç, amb butaques preassignades i garantint la distància de seguretat de 2 metres a les cues d’entrades i sortides  d’espectadors; a més, s’hauran d’establir sistemes de control d’aglomeracions quan hi hagi més de 50 persones. És obligatori l’ús de mascareta.

En els locals i establiments d’espectacles que no són ni cines, ni teatres, ni auditoris o similars, no es poden reunir més de 50 persones. Quan els espectacles siguin a l’aire lliure, el públic haurà d’estar assegut, mantenint la distància necessària, respectant un terç d’aforament, i, com a màxim, podran
reunir 400 persones. A més, caldrà establir un sistema de control per evitar aglomeracions quan es prevegin més de 50 persones.

Treball, gestions i altres

Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball?

El foment del teletreball sempre que sigui possible. L’establiment d’una separació de 2 mestres entre treballadors, així com en relació amb les persones
usuàries amb els quals interactuïn. En el cas que no es pugui mantenir aquesta distància, s’han d’habilitar equips de protecció com ara mascaretes o barreres.
La creació de sistemes organitzatius de torns i condicions de treball que permetin garantir les distàncies de seguretat i evitar la coincidència massiva de treballadors. 

La limitació de l’ús dels ascensors o muntacàrregues. La disposició de forma permanent d’aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat
viricida autoritzats per als treballadors. El sistema d’empremta dactilar s’ha de substituir per un altre de control horari sense contacte o s’haurà de desinfectar després de cada ús.

La desinfecció de forma freqüent dels espais de treball, sobretot els comuns i les superfícies, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries. La ventilació adequada dels espais. L’ocupació màxima dels lavabos és d’una persona per
4 m² (excepte necessitat d’assistència); en el cas de lavabos més grans, es podran utilitzar fins a la meitat dels urinaris o cabines, sempre guardant la distància de 2 metres. Se n’ha de reforçar la neteja i desinfecció.

La desinfecció diària de la roba dels treballadors. Els treballadors amb símptomes han de marxar del seu lloc físic de treball. Caldrà que es posin en
contacte amb Salut i amb el seu servei de prevenció de riscos laborals. Finalment, cal tenir present que cada tipologia d’activitat pot tenir les seves condicions particulars.