Ajut COVID-19

3/12/2021
Fins el 15 de desembre es pot demanar la subvenció per activitats econòmiques locals amb ocupació de la via pública.

Sol·licita l'ajut.
L’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai anuncia un nou ajut per combatre la crisi econòmica derivada de la irrupció de la COVID-19.

Aquesta subvenció es dirigeix a les activitats econòmiques locals amb ocupació de la via pública. L’ajut té dues línies: Biguerraques de la Festa Major del 2021 i activitats econòmiques en el municipi de Bigues i Riells del Fai, amb ocupació de via pública (terrasses).

Es podran presentar les sol·licituds fins el dia 15 de desembre del 2021 (inclòs) a través del tràmit de la seu electrònica.

La percepció d'aquestes subvencions és compatible amb altres subvencions o prestacions incloses dins del sistema de protecció per desocupació de la Seguretat Social. 
 
Requisits

1. Persones físiques i/o jurídiques que compleixin la condició de beneficiari de cada una de les línies de subvenció.

2. Cada sol·licitant podrà formular les sol·licituds de línies de subvenció que compleixin les condicions de beneficiari de cada línia de subvenció.

3. La condició de beneficiari es reconeixerà quan de la sol·licitud de subvenció consti que la persona peticionària reuneix tots els requisits en els termes previstos en aquestes bases reguladores, cosa que suposa l’obligació d’acceptar incondicionalment aquestes bases i complir amb totes les obligacions derivades d’elles i de la legalitat vigent.

4. En el cas de les terrasses:

-Caldrà que les persones sol·licitants estiguin donades d’alta com empreses o autònoms el dia 13 de març de 2020.

- Que constin en el padró de la taxa d’ocupació de la via pública (terrasses) de 2019.

- Que la seva activitat hagi resultat suspesa d’acord amb l’Annex de l’article 10 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

- Que no incorrin en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, es trobin al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries comprendrà tots els ingressos de dret públic de l’Ajuntament.