Ajuts extraordinaris COVID-19

22/10/2020
La Comissió de Seguiment del Pressupost de Bigues i Riells aprova tres línies de finançament per les activitats econòmiques afectades per l'estat d'alarma.

Demana'ls
La Comissió de Seguiment del Pressupost, formada per tots els grups polítics municipals per fer front de manera conjunta a les conseqüències derivades de la irrupció de la COVID-19, presenta tres línies d'ajuts per les activitats econòmiques afectades per l'estat d'alarma.
Atesa la situació extraordinària global derivada de la irrupció de la pandèmia, el Govern Local, ha constituït una comissió de seguiment que ha impulsat un pla de xoc en el qual proposa, entre d'altres mesures, la creació de noves línies de subvenció per a diversos àmbits i col·lectius.

Els ajuts COVID-19 es podran sol·licitar des del 26 d'octubre fins al 18 de novembre del 2020. L'import total destinat a les línies d'ajuts és de 24.000 euros.
3 línies d'ajuts

Aquests ajuts estan destinats a persones físiques i/o jurídiques (autònoms o empreses) que realitzin activitats econòmiques al municipi de Bigues i Riells que compleixin totes i cada una de les condicions específiques per a cada línia d'ajut.

La percepció d'aquests ajuts és compatible amb altres subvencions o prestacions incloses dins del sistema de protecció per desocupació de la Seguretat Social.
Línia 1 - Activitats econòmiques afectades per l'estat d'alarma

Aquest ajut subvencionarà el 25% del rebut de la taxa de residus comercials. El Consistori destina 17.600 euros a aquesta línia.
Línia 2 - Activitats econòmiques, amb ocupació de via pública (terrasses), afectades per l'estat d'alarma segons el Reial Decret 463/2020, de 14 de març

Aquest ajut subvencionarà el 100% del rebut de les terrasses, per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires. El Consistori destina 5.250 euros a aquesta línia.

Línia 3 - Activitats econòmiques, amb ocupació de via pública (mercat), afectades per l'estat d'alarma segons el RD 463/2020, de 14 de març

Aquest ajut subvencionarà el segon trimestre de l'ocupació de la via pública amb parades de mercat. El Consistori destina 1.150 euros a aquesta línia.
 
Requisits

Persones físiques i/o jurídiques (autònoms o empreses) que realitzin activitats econòmiques en el municipi de Bigues i Riells, que compleixin totes i cada una de les condicions següents:
- Que estiguin donades d'alta com a empreses o autònoms el dia 13 de març de 2020.
- Que constin en el padró corresponent de 2020 (el de residus comercials per la línia 1, el de la taxa d'ocupació de la via pública de terrasses per la línia 2 i el de la taxa d'ocupació de la via pública de mercat per la línia 3).
- Que no incorrin en causa de prohibició de rebre subvencions segons l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, es trobin al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, requisit que es considerarà declarat responsablement amb la presentació de la sol·licitud de l'ajut. L'obligació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries comprendrà tots els ingressos de dret públic de l'Ajuntament.
- En el cas de la línia 1, cal que la seva activitat hagi resultat suspesa d'acord amb l'annex de l'article 10 del RD 463/2020, de 14 de març.
Aquestes empreses o autònoms hauran de presentar una declaració responsable relativa al compliment de tots i cada un d'aquests requisits.

On sol·licitar-los

Les sol·licituds es poden presentar telemàticament, a través de la seu electrònica municipal, accedint al catàleg de tràmits i seleccionant l'opció "Subvencions extraordinàries per COVID-19".

En el cas de les persones físiques poden escollir el canal de presentació i per tant, també poden presentar-les presencialment. En aquest cas, poden adreçar-se a l'Oficina d'Atenció de la Ciutadania -mitjançant cita prèvia-; a les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi, o a qualsevol altra oficina/registre que estableixin les disposicions vigents.