Ajuts extraordinaris per a petites empreses, microempreses, cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec en situació d’ERTO

18/2/2021
El Consistori informa que es pot sol·licitar la subvenció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) fins el 22 de febrer a les 12.00 hores.


Es poden consultar les bases 
Per a més informació
El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) ha posat en marxa ajuts extraordinaris per a petites empreses, microempreses, cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec en situació d’ERTO.

L’Ajuntament de Bigues i Riells, a través de la regidoria de Promoció Econòmica, informa la població que fins el dia 22 de febrer de 2021 a les 12.00 hores es podrà sol·licitar aquesta subvenció prevista pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu d'aquests ajuts extraordinaris és donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses.

L’import de l’ajut és de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.

En poden ser beneficiàries les petites empreses, microempreses, les cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) actiu, a data de 31 de gener de 2021. En concret:
  • Petites empreses: les que ocupen menys de 50 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.
  •  Microempreses: les que ocupen menys de 10 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.
  • Les cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.
Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de tramitar electrònicament a través del Canal Empresa. Cal presentar-les segons el model normalitzat disponible a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement.

Requisits
  • Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
  • Mantenir el mateix número de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020.
  • En cas d’incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.
  • Per fer el càlcul del número de treballadors, cal tenir en compte el número total de treballadors, independentment del tipus de jornada.
Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb la resta d'ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

No podran sol·licitar aquest ajut els autònoms a títol individual ni les fundacions i les empreses que es troben participades en més d’un 50% per capital públic.