Ajuts a les famílies monoparentals

19/11/2021
El consistori ofereix el finançament de part de l’IBI, que es pot sol·licitar fins el 29 de novembre.

Fes el tràmit.
L’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai ha posat en marxa un ajut per a les famílies monoparentals. La iniciativa consisteix en la subvenció de part de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI). L’ajut es pot demanar a través de la seu electrònica del consistori fins el 29 novembre.

Requisits

a) Ésser titular de família monoparental, segons la normativa vigent, a la data de meritació de la quota subvencionada de l'impost sobre béns immobles, és a dir, a ú de gener.
b) Estar empadronat al municipi de Bigues i Riells del Fai a la data de meritació de la quota subvencionada.
c) Ser subjecte passiu de l'impost sobre béns immobles pel seu habitatge habitual a la data de meritació de la quota subvencionada. S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants.

 

d) El valor cadastral de l'immoble bonificat ha de ser inferior a 220.000,00 €.
e) La suma dels ingressos que figuren a la base liquidable anual als efectes de l'impost sobre la renda de les persones físiques de tots els membres que figurin en el títol de família monoparental no ha de superar tres vegades el salari mínim interprofessional.
f) No tenir deutes amb l'Ajuntament, la resta d'administracions ni amb la Seguretat Social.

Resolució i notificació

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de 3 mesos, a comptar des del 29 de novembre.
Si en el termini establert per a la resolució no s'ha notificat la persona interessada, aquesta es pot entendre desestimada per silenci administratiu negatiu.