Ajuts per rehabilitar habitatges residencials

13/6/2019
L'Oficina Comarcal d'Habitatge del Vallès Oriental obre la convocatòria de concessió d'ajuts per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2019.
L'Oficina Comarcal d'Habitatge del Vallès Oriental ja ha publicat la convocatòria de concessió d'ajuts per rehabilitar l’habitatge residencial. Del 8 de juny al 20 de setembre es poden presentar les sol•licituds.

Les sol•licituds s'han de formalitzar amb els impresos normalitzats publicats al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'oficina virtual de tràmits de la Generalitat (tràmits.gencat.cat), juntament amb la documentació que cal adjuntar i que s'especifica a la convocatòria.

En aquesta notícia publiquem les bases, la convocatòria, els formularis de soll•licitud, el document de declaració responsable del compliment dels requisits de sostenibilitat i l'enllaç a la Guia d'ajuts a la Rehabilitació. Per a més informació es pot contactar amb l'Oficina Comarcal d'Habitatge al correu electrònic, habitatge@vallesoriental.cat o bé al telèfon 93 860 07 00.

Requisits

Els edificis han de complir els següents criteris d'antiguitat:

- Per a les actuacions de conservació dels fonaments, estructura, instal•lacions existents, definides a la base 2.1.a) de la línia 2, els edificis han d'haver estat construïts o acabats abans de l'any 1996.
- Per a les actuacions de conservació de l'envolupant (cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres) definides a la base 2.1.b) de la línia 2 i per a les actuacions de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat de la línia 1, els edificis han d'haver estat construïts o acabats abans de l'any 2007.
- Per a les actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat, definides a la base 2.2 de la línia 2, no es requereix el requisit d'antiguitat.

El 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici, com a mínim, ha d'estar destinada a l'habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d'un ús diferent al d'habitatge.
 
 
 
Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol•licitud d'ajuts, de l'informe d'avaluació de l'edifici amb els següents documents:
- L'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE)
- El certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEE)

Actuacions subvencionables

Es consideren actuacions subvencionables totes les que es recullen en les bases de la convocatòria, i que tenen com a finalitat la conservació, la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat i la millora de la seguretat d'utilització i l'accessibilitat de l'edifici:

- El resultat de l'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) per les obres per al foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat pot ser amb deficiències o sense.
- El resultat de l'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) per les obres per al foment de la conservació, ha de ser amb deficiències importants greus o molt greus.
- El resultat de l'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) per les obres per la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat pot ser amb deficiències o sense.

Pressupost protegible

El pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d'execució material; els honoraris dels professionals que hi intervenen; els costos de la redacció dels projectes, informes tècnics i certificats necessaris; les despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses similars de gestió, sempre que totes aquestes despeses estiguin degudament justificades.

Import de les subvencions

La quantia màxima de les subvencions s'estableix segons els costos o despeses subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l'edifici. En el supòsit que les obres incloguin diverses actuacions de rehabilitació, el pressupost haurà d'estar desglossat per a cadascuna de les actuacions que poden ser subvencionades.

L'import de la subvenció es calcula segons la línia d'actuació marcada a la convocatòria de la manera següent:

- Actuacions de conservació descrites a l'apartat 2.1.a), el 40% del pressupost protegible amb un màxim de 3.000 euros/habitatge i de 20 euros per cada metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles.
- Actuacions de conservació descrites a l'apartat 2.1.b), el 30% del pressupost protegible amb un màxim de 3.000 euros/habitatge i de 20 euros per cada metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles.
- Actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i per a l'accessibilitat, descrites a l'apartat 2.2, el 40% del pressupost protegible amb un màxim de 4.000 euros/habitatge i de 40 euros per cada metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles.
- Actuacions per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, descrites a l'apartat 1.1, el 40% del pressupost protegible amb un màxim de 6.000 euros/habitatge i de 60 euros per cada metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles.