Aplicació dels coeficients d'actualització dels valors cadastrals per l'any 2017

13/12/2016
El coeficient d'actualització del valor cadastral del municipi de Bigues i Riells per l'any 2017 serà el 0'92.
El passat 2 de desembre, es van aprovar els coeficients d'actualització dels valors cadastrals de l'any 2017 (mitjançant Reial Decret Llei 3/2016).

Els coeficients d'actualització permeten actualitzar els valors cadastrals en funció de l'any d'entrada en vigor de la corresponent ponència de valors dels diferents municipis, prèvia sol·licitud dels Ajuntaments i sempre que hagin transcorregut més de cinc anys des de l'entrada en vigor de la ponència, i s'hagin posat de manifest diferències substancials entre els valors del mercat i els valors cadastrals recollits en la ponència corresponent.

L'equip de govern municipal considera que els valors de la Ponència de Bigues i Riells (aprovada l'any 2004 i amb efectes des de l'any 2005) estan per sobre dels valors del mercat actuals dels béns immobles, com a conseqüència de la crisi immobiliària. Per aquest motiu, i havent transcorregut més de cinc anys des de l'entrada en vigor de la Ponència, es va sol·licitar l'aplicació dels coeficients d'actualització per l'any 2017 (igual que s'havia fet per l'any 2016).

Tal com es pot comprovar en el Reial Decret Llei aprovat (article 7), el coeficient d'actualització dels valors cadastrals que s'aplicarà al nostre municipi l'any 2017 serà el 0,92 (el mateix que s'havia aplicat l'any 2016). L'aplicació d'aquest coeficient reduirà el valor dels béns immobles de la Ponència en un 8%.
L'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Béns Immoble (IBI) aprovada pel Ple municipal ha congelat el tipus impositiu aplicable (0,736) sobre el valor dels béns per obtenir l'import de l'IBI, i, per tant, l'any 2017 es reduirà el rebut de l'IBI en un 8%.

Considerant que el coeficient d'actualització de l'any 2017 s'aplica sobre el valor assignat als béns per al 2016 (al que també s'havia aplicat el coeficient d'actualització del 0,92), la reducció de l'IBI acumulada per l'aplicació dels coeficients d'actualització del valor cadastral al nostre municipi entre els anys 2016 i 2017 serà de prop del 16% respecte al de l'any 2015.