Bigues i Riells es troba en etapa de represa

23/6/2020
El 19 de juny, Catalunya va entrar en un període en què s'aixequen les restriccions de mobilitat al territori i es manté l'ús de la mascareta.
Acabada la fase 3, la Generalitat de Catalunya ha recuperat les competències per gestionar la pandèmia. Aquesta nova etapa s'anomena "represa" i té les característiques següents:

S'aixequen totes les restriccions de mobilitat a Catalunya.

• Fins al 25 de juny (període d'adaptació): la capacitat dels espais tancats és del 50% i dels espais oberts del 75%.

• A partir del 25 de juny: no es marca un percentatge de capacitat sinó que la distància física de seguretat tant en espais tancats com a l'aire lliure s'estableix en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m² per persona.

• És obligatori l'ús de la mascareta en espais tancats i sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 m.

• Els parcs infantils poden obrir, però cal respectar sempre la distància mínima interpersonal i l'ús de mascareta si no es pot mantenir la distància.

Es recomana en tots els casos:

• Higiene de mans freqüent.
• Distància de seguretat interpersonal d'1,5 m.
• Preferència per activitats a l'aire lliure.

Aquesta nova etapa implica que la ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d'adoptar les següents mesures de bàsiques de protecció individual i col•lectiva:

• Higiene freqüent de mans.
• Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).
• Manteniment de grups de convivència habitual, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.
Distància física interpersonal de seguretat.
• Ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat.
• Preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.
Ventilació correcta dels espais tancats.
• Neteja i desinfecció de les superfícies.

Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic.

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut.

Ús de mascareta

Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l'ús de mascareta en els supòsits següents:

• A la via pública, en els espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o obert al públic, sempre que, entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, no sigui possible mantenir una distància d'1,5 m.

 

• En tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable de competència de la Generalitat, excepte si tots els ocupants del vehicle de turisme són persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no és necessari l'ús de mascareta quan es trobin dins de la seva cabina i sempre que puguin mantenir una distància d'1,5 m en espais exteriors.

•L'obligació de portar mascareta no serà exigible per a les persones amb algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
Tampoc serà exigible en el cas d'exercici físic esportiu a l'aire lliure ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o, quan per la mateixa naturalesa de les activitats, l'ús de la mascareta resulti incompatible.

Reunions i activitats socials i d'oci

1. Es poden celebrar reunions familiars i activitats socials, incloent-hi la pràctica esportiva no professional, de manera preferent entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, sempre que no es generin aglomeracions ni se superin les limitacions en l'aforament que s'estableixin i sempre que es respectin les normes de protecció individual.

2. Es considera aglomeració la concentració de persones o grups de persones en espais públics quan no es pot mantenir la distància física interpersonal de seguretat o el seu equivalent en espai de seguretat.

3. En totes les activitats que estiguin obertes al públic, així com en les activitats de prestació de serveis, les persones titulars de l'activitat o les persones responsables de la seva organització han d'adoptar les mesures necessàries per garantir la protecció individual, en especial posar a disposició sistemes per a la neteja de mans, la distància física interpersonal de seguretat, així com les condicions de neteja, desinfecció i ventilació dels establiments i instal•lacions. Quan això sigui difícil o no sigui possible per les condicions pròpies de l'activitat, s'han de garantir les mesures de prevenció i higiene adequades per prevenir els riscos de contagi.

4. Les administracions públiques han de vetllar per evitar les aglomeracions i poden limitar l'accés als espais de pública concurrència de titularitat pública, incloent-hi espais naturals, com platges o altres similars.

Establiments i activitats d'hostaleria i restauració

En els establiments d'hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta al públic, tant a l'aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el consum d'aliments i begudes que facin inviable l'ús constant de mascareta:

• S'ha de garantir, en tot cas, la distància física interpersonal de seguretat entre persones o grups de persones.
• S'ha de fomentar la prereserva.

Fins al 24 de juny inclòs, serà aplicable:

• Establiments i locals oberts al públic independentment de quina sigui la seva finalitat o prestació de servei: capacitat al 50%.
• Espais a l'aire lliure oberts al públic independentment de quina sigui la seva finalitat o prestació de servei: capacitat al 75%.