Convocatòria de Ple ordinari 26 maig 2016

23/5/2016
La propera reunió de l’Ajuntament Ple, amb caràcter ordinari, tindrà lloc el dia 26 de maig de 2016 a les dos quarts de vuit del vespre (19.30 hores), en 1a convocatòria i a les vuit (20:00 hores) en 2a convocatòria, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, habilitada al Centre Cívic i Cultural de Bigues, situat al carrer Anna Mogas, 130, amb el següent ordre del dia:
Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Proposta d’aprovació tarifes taxi per a l’any 2016.

3. Assabentat del decret de l’alcaldia de Liquidació del pressupost 2015.

4. Assabentat de l’informe trimestral del 1r trimestre de 2016 d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat Financera (LOEPSF).

5. Assabentat de l’informe trimestral de morositat del 1rt trimestre de 2016.

6. Proposta d’aprovació de la Moció per la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i contra els atacs a les Lleis Catalanes.

7. Proposta d’aprovació de la Moció de suport al banc d'ADN per les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil.

8. Proposta d’aprovació Moció d’urgència de suport als Ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al Dret a decidir.
9. Proposta d’aprovació de la “Moció sobre el canvi de zona quatre a zona tres del sistema tarifari integrat del bus que presenta el Grup Municipal Convergent a l’Ajuntament de Bigues i Riells.

10. Proposta d’aprovació de la “Moció sobre el retorn de part de l’IBI cobrat a aquells immobles als quals és d’aplicació el coeficient corrector, que presenta el Grup Municipal Convergent a l’Ajuntament de Bigues i Riells.

11. Mocions d’urgència

12. Assabentat dels decrets d’alcaldia i assumptes d’interès.

13. Precs i preguntes

L’alcalde
Joan Josep Galiano Peralta