La Generalitat de Catalunya aprova una prestació d'urgència per a subministraments bàsics

29/4/2020
A partir del 30 d'abril es podrà sol·licitar aquest ajut extraordinari dotat amb 200€ en el cas de les persones treballadores amb càrregues familiars específiques.


Més informació al Departament d'Afers Socials, Treball i Família
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, ha resolt obrir una convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics dirigida a la sostenibilitat econòmica de les famílies. Es tracta d'un ajut d'urgència per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19.

Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies, el Govern de la Generalitat ha previst una dotació pressupostària de 20 milions d'euros per a despeses de primera necessitat i amb la finalitat de pal·liar aquesta situació.

La prestació consistirà en un ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica amb un import 200€, en un pagament únic, amb l'objectiu de facilitar l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

La prestació s'adreça a persones treballadores (persones físiques) que tinguin càrregues familiars i es trobin en algun dels supòsits següents:

  • Persones treballadores per compte d'altri afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
 
  • Persones treballadores per compte d'altri afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Persones treballadores per compte d'altri, fixes discontínues, afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació d'acord amb el punt 6 de l'article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Persones treballadores per compte d'altri afectades per l'extinció del contracte de treball.
  • Persones treballadores per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat econòmica.
Com sol·licitar l'ajut
El termini per presentar les sol·licituds comença el dijous 30 d'abril i restarà obert fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació. Cada unitat familiar té dret a una sola prestació extraordinària per subministraments bàsics.

Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut o prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats.

La persona interessada haurà de presentar la sol·licitud per internet i es resoldrà en el termini de set dies hàbils. Un cop atorgat l'ajut, el pagament es farà, mitjançant transferència bancària, en un màxim de set dies hàbils.