Mai passa res fins que passa

22/10/2018
El Consistori avisa que ja hi ha hagut 4 atacs de gossos potencialment perillosos a Bigues i Riells.
S'han produït quatre atacs de gossos potencialment perillosos en el darrer any. Tots quatre van arribar a causar conseqüències greus, a altres gossos i fins i tot a persones, perquè no anaven lligats o bé perquè vivien en instal·lacions inadequades.

Actualment, el Consistori ja ha pres mesures i ha emès les sancions pertinents per als quatre atacs, a tall d'exemple passejar un gos potencialment perillós sense llicència es multa amb 2.400€. El fet que s'hagi arribat a causar danys molt greus obliga al Consistori a remarcar la importància de la tinença responsable.

Des de l'Ajuntament de Bigues i Riells, però, es vol deixar clar que no es busca estigmatitzar aquest tipus d'animals, que no tenen perquè ser més agressius que la resta, sinó remarcar les precaucions que s'han de prendre amb aquests gossos, ja que en cas d'atac poden causar danys superiors als que podrien causar la resta de gossos per la seva morfologia.

És obligatòria la llicència de tinença o conducció per a tots els gossos considerats de races potencialment perilloses. Els gossos de les següents races estan considerats potencialment perillosos, segons l’annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març: American Stafforshire Terrier, Akita Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasileiro, Mastí Napolità, Pit Bull Terrier, Presa Canari, Rottweiler, Stafforshire Bull Terrier, Tosa Inu o Japonès.

També es consideren potencialment perillosos els gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o hagin protagonitzat agressions a persones o a altres animals, així com els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
Requisits legals

L’animal considerat potencialment perillós ha d'estar identificat mitjançant microxip i inscrit en el Registre Censal d'animals de companyia de l'Ajuntament. La llicència municipal per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos és obligatòria, tant per al propietari com per qualsevol persona que passegi l’animal, és personal i intransferible i és única: cal tramitar-ne una per cada gos. La llicència es pot tramitar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
Normes de passeig

La persona que passegi un gos potencialment perillós en espais públics ha de portar la llicència administrativa de tinença i conducció. El gos ha de dur, obligatòriament, un morrió adequat a la seva tipologia racial i ha d'anar lligat amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres. No està permès passejar més d'un gos potencialment perillós per persona alhora.
Condicions de les instal·lacions

Les parets i les tanques dels espais que alberguin gossos potencialment perillosos han de ser altes, consistents i estar ben fixades per suportar el pes i la pressió de l’animal. Les portes cal que siguin resistents i dissenyades per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus.
Sancions

L'incompliment de la legislació vigent comporta sancions de tipologia diversa:
No tenir llicència (multa de 2.400€ a 15.000€); no dur morrió (multa de 150€ a 1.500€); no dur el gos lligat amb una corretja no extensible de menys de 2m (multa de 150€ a 1.500€); no senyalitzar les instal·lacions que alberguen gossos perillosos (multa de 150€ a 1.500€); no contractar l’assegurança de responsabilitat civil (multa de 150€ a 1.500€); no haver fet inscripció al Registre censal (multa de 60,10 € i 150,25 €).