Obert el Programa de Turisme del IMSERSO pel 2017 i 2018

19/3/2017
El termini de presentació de sol·licituds va del 9 de maig al 7 de juny de 2017.
Qui pot participar en el Programa?

1. Les persones que reuneixin algun dels següents requisits:

· Ser pensionista de jubilació del Sistema de Seguretat Social.

· Ser pensionista de viduïtat amb cinquanta-cinc o més anys d'edat del Sistema de Seguretat Social.

· Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis d'atur, amb seixanta o més anys d'edat.

· Ser assegurat o beneficiari del Sistema de Seguretat Social, amb seixanta-cinc o més anys d'edat.

2. Les persones usuàries de places han de reunir els següents requisits:

· No patir alteracions del comportament que puguin alterar la normal
convivència en els establiments hotelers, ni patir malaltia transmissible amb risc de contagi.

· Poder valer-se per si mateix per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

Els usuaris podran anar acompanyats pel seu cònjuge o, si escau, per parella de fet o persona amb la qual es constitueix una unió estable i de convivència amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal, sense necessitat que aquests reuneixin algun dels requisits exigits en el punt 1.

Així mateix, podran anar acompanyats dels fills amb discapacitat, en grau igual o superior al 45 per cent, sempre que viatgin amb els seus pares i s'allotgin en la mateixa habitació.
Com se sol·licita plaça?

Per accedir per primera vegada al programa haurà de formalitzar una nova sol·licitud.

Si la temporada passada es disposava d'acreditació per viatjar, no cal emplenar nova sol·licitud ja que l'Imserso ha remès carta per a la renovació de dades.

Les sol·licituds es poden presentar:

· Per Internet i només per a la presentació de noves sol·licituds, a través de la Seu Electrònica de l'Imserso.

· Per correu postal a l’adreça: Serveis Centrals de l'Imserso (c / Ginzo de Limia, 58-28.029 Madrid).

· O bé a l’Oficina d'Atenció al Ciutadà (C. Anna Mogas, 130 - 08415 Bigues i Riells).

Terminis per a la presentació de les sol·licituds:

El dimarts 9 de maig de 2017 s'ha s'inicia la primera fase de presentació de sol·licituds fins al dimecres 7 de juny de 2017.

Conclosa aquesta primera fase, el termini de presentació de sol·licituds es mantindrà obert a fins el dilluns 26 de febrer de 2018.