Recomanacions per a les relacions laborals durant el Coronavirus

21/4/2020
El Consistori comparteix les recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya per a empreses i persones treballadores.

L'Ajuntament de Bigues i Riells comparteix les recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya per a empreses i persones treballadores
sobre actuacions vinculades a les situacions que espuguin produir per l’efecte de la Covid-19.

Mesures en relació a la mobilitat

Flexibilitzar els horaris d’entrada i sortida per evitar les hores punta del transport públic i evitar aglomeracions.

Quan s’utilitzi vehicle particular cal viatjar en solitari, mantenint mesures higièniques abans d’accedir al vehicle i també en baixar (neteja de manetes, volant, palanca de canvi, neteja de mans, etc).

Poden desplaçar-se dues persones en el mateix vehicle particular si desenvolupen l’activitat laboral al mateix centre de treball i sempre respectant la mesura d’un ocupant per filera de seients i situats a la distància màxima (en diagonal una de l’altra).

Reduir el nombre de desplaçaments a través de mesures organitzatives i de flexibilitat que permetin reduir el nombre de dies que cal presència física al centre de treball.

S’eliminaran o evitaran els viatges no essencials.

Valorar, per part de l’empresa, facilitar un transport privat col·lectiu a les persones treballadores, sempre limitant l’ocupació a 1/3 i mantenint distància d’1,5 metres.

Seguir les recomanacions de les autoritats en la matèria.

Recomanacions d’ús de transport públic

Eviteu utilitzar el transport públic si us trobeu malament o pertanyeu a un grup de risc o si teniu algun símptoma compatible amb la malaltia.

Si la vostra activitat us ho permet, treballeu i feu gestions a distància. Si us heu de desplaçar, eviteu les hores punta, si us és possible.

Preveieu un temps més llarg de l’habitual per a fer els desplaçaments en transport públic. Us podeu trobar amb limitacions d’accés i controls de seguretat.

Porteu mascareta mentre utilitzeu el transport públic, tant dins dels vehicles com a les estacions, parades i passadissos.

Procureu mantenir una distància de seguretat amb els altres usuaris del transport públic.

Feu una cua ordenada i pacient en els passos d’entrada i de sortida d’estacions ferroviàries i de metro.

A les parades d’autobús, feu una cua ordenada deixant l’espai de seguretat entre usuaris. Feu-la recta, sense ocupar tota la vorera.

Deixeu espai a l’usuari que us precedeixi quan valideu el tiquet.

A les estacions, quan circuleu pels passadissos, feu-ho per la vostra dreta, deixant espai amb els usuaris que circulen en sentit contrari.

A les escales mecàniques i a les cintes transportadores, mantingueu una sola fila, sense avançar els que estiguin davant.

No ompliu els ascensors.

Si esteu a una andana o una parada d’autobús, deixeu un espai ampli davant les portes i permeteu que els usuaris que surten ho puguin fer amb comoditat.
Entreu sense aglomerar-vos: el conductor esperarà que tothom hagi pogut pujar.

Mentre espereu a l’andana l’arribada del tren, el metro o el tramvia distribuïuvos en tota la seva longitud per a mantenir la màxima separació amb la resta d’usuaris.

A l’interior del tren, el metro o el tramvia, distribuïu-vos en tota la longitud del vehicle, mantenint la distància de seguretat amb d’altres usuaris. Procureu no seure davant d’una altra persona, no ocupeu el passadís entre seients per a facilitar els desplaçaments i deixeu lliure l’accés a les cabines dels/les maquinistes.

En els serveis en autobús respecteu la distància de seguretat, no seieu en els seients confrontats amb altres usuaris si estan ocupats i en la mesura del possible seieu en fileres diferents a les d’altres usuaris. Si s’assoleix l’ocupació màxima, no hi pugeu i espereu el següent.

Recordeu que els conductors i conductores dels autobusos no venen bitllets i que és convenient que tinguin la mínima interacció possible amb els usuaris.
Quan sortiu del transport públic, renteu-vos bé les mans amb aigua i sabó o amb un gel hidroalcohòlic de seguida que pugueu.


Mesures en relació amb les zones comunes (accés, passadissos, ascensors, vestuaris, lavabos, zones de descans, menjador, etc)

Establir zones d’entrada i sortida diferenciades per evitar l’aglomeració de personal i i garantir les distàncies de seguretat.

Establir entrades per torns i flexibilitat d’horaris.

Evitar sistemes de fitxatge dactilar.

Garantir la ventilació adequada dels locals, natural o general forçada.

Facilitar els accessos als espais, si pot ser amb sistemes mecànics o deixant, quan sigui possible,les portes obertes, de manera que s’utilitzin les manetes el mínim possible.

Fomentar l’ús de les escales en lloc de l’ascensor.

Preveure llocs separats on deixar la roba de treball i la de carrer.

Preveure llocs on netejar-se les mans amb aigua i sabó.

Mesures en relació amb les zones de treball

Garantir la ventilació adequada dels locals, natural o general forçada.

Reduir la possibilitat de contacte interpersonal (acotar i senyalitzar espais, barreres de separació físiques, redistribució i separació de taules i mobiliari, etc.), garantint una separació superior a 1,5m, inclús en les vies de circulació interiors.

L’ús d’eines, equips de treball, material d’oficina, telèfons, etc. serà preferiblement individual. En cas contrari caldrà descontaminar-los després de cada ús.

Evitar, sempre que sigui possible, traslladar material o equips fora d’una àrea concreta.

Quan sigui possible, s’establirà una zona de recepció i una zona d’expedició de material separades.

Prohibir les visites externes no relacionades amb la feina.

Evitar les reunions presencials, afavorint les videoconferències o altres sistemes no presencials.

Si la valoració del risc per infecció per la Covid-19 indica la necessitat d’utilitzar equips de protecció individual front el risc de contagi per coronavirus, caldrà garantir-ne la seva distribució i que els treballadors i treballadores estan correctament formats i informats sobre el seu ús.

Mesures en relació amb la higiene, la neteja i la desinfecció

Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment d’estossegar o esternudar i rentar-se les mans de seguida. En cas de mocadors d'un sol ús, tirar-los tot seguit a un cubell amb tapa d'accionament amb pedal.

Garantir la disponibilitat i fàcil accés d'aigua i sabó i/o solucions desinfectants per a la neteja de mans, distribuïdes per l’empresa.

Rentar-se les mans amb aigua i sabó de forma freqüent i sempre abans d’accedir i abandonar el lloc de treball.

Extremar la higiene personal a lavabos i dutxes.

Prioritzar l’ús intensiu de les TIC a les empreses com a alternativa per al desenvolupament de la feina, de les reunions presencials, dels desplaçaments i dels viatges. Les TIC propicien l’adaptació organitzativa i substitueixen la ubicació física al centre de treball per mitjà del treball remot, de manera que minimitzen el risc.

Mesures organitzatives: Vehicular mesures de flexibilitat, com ara el teletreball, en els casos en què sigui possible i ho permeti l’activitat o sector, així com el treball a distància. L’Acord Marc Europeu sobre el Teletreball (AET) és una referència reguladora, útil i equilibrada per a les relacions derivades d’aquesta nova forma de gestió de l’activitat empresarial. Així mateix l'Acord Interprofesional de Catalunya (AIC), al seu capítol XV, estableix recomanacions envers al teletreball.

Es recomana, a més, que les empreses elaborin guies d’implementació del teletreball.

Mesures de flexibilitat interna

Contemplar la possibilitat de flexibilització dels horaris d’entrada i sortida per tal que s’evitin les hores punta del transport públic, amb freqüències considerablement reduïdes.

En cas que hi hagi raons justificades, per exemple, i sempre tenint en compte les premisses de l’acord, la temporalitat i l’equilibri, es proposen mesures com aquestes: ajustaments de la producció, acordar borses horàries per tal de flexibilitzar i adaptar la situació a les necessitats productives; possibles adaptacions del calendari laboral, programació o reprogramació d’activitats formatives o informatives; redistribució de la jornada laboral, d’acord amb la regulació laboral i convencional, i establiment de sistemes de permisos que permetin ajustar la càrrega de treball i de regles de compensació per al període de reorganització del temps de treball.