S'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer 2019

17/4/2019
Fins el 7 de juny es poden presentar sol•licituds a l'Agència d'Habitatge de Catalunya.
Des del 16 d'abril fins al 7 de juny es poden sol•licitar les subvencions per al pagament del lloguer del 2019. Aquesta convocatòria està destinada a persones físiques titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.

Aquestes subvencions per al pagament del lloguer de l'habitatge són en règim de concurrencia competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social. L'import de la subvenció és d'un 40% del lloguer anual amb un límit de 2.400€ anuals per habitatge.

Les sol•licituds s'han de presentar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de manera presencial, dirigint-se a les oficines més properes: l’Oficina d’Habitatge de Caldes de Montbui o bé a l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Més infomació i tota la documentació necessària a l'apartat web del departament d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
 
Requisits

1. Tenir la residència legal a Catalunya

2. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos iguals o superiors a 0,6 vegades l’IRSC (4780,638 €) i que no superin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 5). Si l’import anual del lloguer és inferior a 0,6 vegades l’IRSC els ingressos mínims exigibles seran els equivalents a l’import de lloguer.

3. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

4. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a: Demarcació de Barcelona: 750 euros. En el cas de les famílies nombroses el lloguer pot ser de 900€.

5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

6. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol•licitud.

7. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol•licitud.

8. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol•licitant.

9. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)