Gestió tributària i ordenances


L'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai té delegada a l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) la recaptació de la totalitat d’impostos i taxes municipals.
L’ORGT és un organisme autònom local de la Diputació de Barcelona que duu a terme la gestió i la recaptació d'ingressos de dret públic de 306 municipis de la província de Barcelona. Determinats tràmits poden fer-se a la web de l'ORGT, alguns d'ells amb signatura electrònica, que permet obtenir-ne el resultat al moment. 

Tràmits
Telemàtic: al web i a través del correu electrònic
(orgt.bigues@diba.cat i orgt.atenciociutadana@diba.cat)
durant les 24 hores del dia.

Telefònic: l'ORGT ha canviat el telèfon d'atenció telefònica 93 472 91 12 / 674 79 75 76.

Els tributs municipals: impostos, taxes, preus públics i contribucions especials, són regulats mitjançant les Ordenances fiscals, què són les normes que aprova l'Ajuntament per tal de regular-los. 
Les ordenances fiscals regulen els impostos municipals que estableix la Llei d’Hisendes Locals, que són: l’IBI, l’IAE, l’impost de vehicles, l’impost d’obres i la plusvàlua. També regulen diverses taxes i preus públics, com la taxa de residus, la de clavegueram o els preus públics de cursos i tallers.