Liquidació del pressupost

Un cop finalitzat l’exercici pressupostari, es procedeix al tancament comptable a través de la liquidació del pressupost a data 31 de desembre. La liquidació inclou els estats demostratius de l’execució dels ingressos i les despeses del Pressupost de l’Ajuntament, així com el càlcul del resultat pressupostari i el romanent de tresoreria.

Consulteu la liquidació del pressupost.