Alcaldia

L’alcalde és el President de la Corporació i com a tal representa el poble i en defensa els interessos. És el cap de govern i de l’Administració municipal i, per tant, presideix dels òrgans municipals, llevat dels que tenen un altre president designat pel Ple. Les seves atribucions estan establertes a l’article 22 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53 de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya.

L’alcalde té competències específiques i s’anomenen delegacions d’Alcaldia. N’hi ha de personal, de contractacions i concessions, i d’urbanisme.

Pel que fa el personal té el deure d’aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla acordats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques. També li correspon declarar les situacions administratives del personal i la jubilació. A més li pertoca negociar les sancions de tot el personal de la corporació, excloent la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral.
 
 
 
En el que fa referència a les contractacions i concessions, l’alcalde es reserva les competències dels contractes menors d’obres subministrament i serveis. L’adjudicació de concessions sobre béns de l’entitat i l’adquisició de béns i drets subjectes a la legislació patrimonial.

En matèria d’urbanisme li correspon atorgar llicències d’obres majors i les preceptives liquidacions, emetre l’informe vinculant en els expedients d’autorització ambiental i atorgar les llicències ambientals. També li pertoca resoldre els expedients d’adequació de les activitats dels tipus esmentats i les corresponents liquidacions, aprovar projectes d’obres i de serveis quan estiguin previstos en el pressupost municipal i autoritzar els instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple.

Tinences d'Alcaldia

L'alcalde designa i revoca lliurement els tinents d'alcalde d'entre els membres de la comissió de govern i quan no n'hi ha, d'entre els regidors. La funció dels tinents d'alcalde és substituir l'alcalde, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.
Informació derivada de l'òrgan de Govern