Comissions

Comissions Informatives Permanents

En les sessions de les Comissions Informatives es dóna compte dels decrets signats per l’alcalde delegats i presidents de les comissions informatives i dels acords de la comissió de govern, així com de les línies d’actuació dels diferents departaments municipals. La Comissió també informa les propostes que ha d’aprovar el Ple. Les sessions de les Comissions Informatives no són públiques però hi poden assistir regidors que no en formin part, amb veu però sense vot.Hi ha dues comissions informatives permanents: la Comissió Informativa Assessora del Ple Municipal i la Comissió de Seguiment d’Òrgans Executius. Ambdues estan formades per sis membres. L’alcalde les presideix i hi participa un regidor de cada grup polític, respectant la proporcionalitat existent entre els diferents grups representats a la Corporació, aplicant el sistema de vot ponderat. A l’Ajuntament de Bigues i Riells les formen els membres següents:

Joan Josep Galiano Peralta ERC
Maria Teresa Escobar Gomera ERC
Joan Moreno León PSC
Félix Pardo Novo Ciutadans
Joan Vila Massagué Agrupació Veïnal Bigues i Riells
José Gómez Tornero Grup Mixt
 
 
 
Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes s’encarrega de supervisar els òrgans municipals i emetre’n un informe preceptiu. Està formada per un representant de cada grup municipal i el president l’ha de convocar abans de l’1 de juny de cada any i els comptes s’han d’aprovar abans de l’1 de setembre. La Comissió Especial de Comptes de Bigues i Riells està formada pels membres següents:

Joan Josep Galiano Peralta, d’ ERC
Maria Teresa Escobar Gomera, d’ERC
Juan Moreno León, del PSC
Félix Pardo Novo Ciutadans
Joan Vila Massagué Agrupació Veïnal Bigues i Riells
José Gómez Tornero Grup Mixt

La Comissió Especial de Comptes té per objecte l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la Corporació que inclouen el compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliar del pressupost. Aquesta comissió es regula, principalment, a l’article 58 de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Les sessions de la Comissió especial de comptes no són públiques però les designacions han de ser comunicades a l'alcalde, que en dóna compte al Ple municipal.

Per a l’exercici adequat de les seves funcions, la Comissió pot requerir, per mitjà de l’Alcalde, la documentació complementària que consideri necessària i la presència dels membres i els funcionaris de la Corporació especialment relacionats amb els comptes que s’analitzin.

La Comissió fa un informe sobre les reclamacions o al·legacions que hagin estat formulades i tramita l’expedient al Ple municipal per la seva aprovació abans de l1 d’octubre. Un cop aprovat, el compte General es posa a disposició del Tribunal de Comptes i de la Sindicatura de Comptes. La Comissió Especial de comptes pot actuar com a Comissió Informativa permanent pels assumptes relatius a economia i hisenda.

Comissió Especial d’estudi sobre la ponència dels valors cadastrals

Aquesta comissió busca treballar amb totes les qüestions relatives a l’IBI de manera concreta. La Comissió Especial d’estudi sobre la ponència dels valors cadastrals de Bigues i Riells està formada pels membres següents:

Joan Josep Galiano Peralta, d’ ERC
Maria Teresa Escobar Gomera, d’ERC
Juan Moreno León, del PSC
Félix Pardo Novo Ciutadans
Joan Vila Massagué Agrupació Veïnal Bigues i Riells
José Gómez Tornero Grup Mixt