Comissions

Comissions Informatives Permanents

En les sessions de les Comissions Informatives es dóna compte dels decrets signats per l’alcalde delegats i presidents de les comissions informatives i dels acords de la comissió de govern, així com de les línies d’actuació dels diferents departaments municipals. La Comissió també informa les propostes que ha d’aprovar el Ple. Les sessions de les Comissions Informatives no són públiques però hi poden assistir regidors que no en formin part, amb veu però sense vot.Hi ha dues comissions informatives permanents: la Comissió Informativa Assessora del Ple Municipal i la Comissió de Seguiment d’Òrgans Executius. Ambdues estan formades per sis membres. L’alcalde les presideix i hi participa un regidor de cada grup polític, respectant la proporcionalitat existent entre els diferents grups representats a la Corporació, aplicant el sistema de vot ponderat. A l’Ajuntament de Bigues i Riells les formen els membres següents:

Joan Josep Galiano Peralta ERC
Maria Teresa Escobar Gomera ERC
Joan Moreno León PSC
Félix Pardo Novo Ciutadans
Joan Vila Massagué Agrupació Veïnal Bigues i Riells
José Gómez Tornero Grup Mixt
 
 
 
Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes s’encarrega de supervisar els òrgans municipals i emetre’n un informe preceptiu. Està formada per un representant de cada grup municipal i el president l’ha de convocar abans de l’1 de juny de cada any i els comptes s’han d’aprovar abans de l’1 de setembre. La Comissió Especial de Comptes de Bigues i Riells està formada pels membres següents:

Joan Josep Galiano Peralta, d’ ERC
Maria Teresa Escobar Gomera, d’ERC
Juan Moreno León, del PSC
Félix Pardo Novo Ciutadans
Joan Vila Massagué Agrupació Veïnal Bigues i Riells
José Gómez Tornero Grup Mixt

La Comissió Especial de Comptes té per objecte l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la Corporació que inclouen el compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliar del pressupost. Aquesta comissió es regula, principalment, a l’article 58 de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Les sessions de la Comissió especial de comptes no són públiques però les designacions han de ser comunicades a l'alcalde, que en dóna compte al Ple municipal.

Per a l’exercici adequat de les seves funcions, la Comissió pot requerir, per mitjà de l’Alcalde, la documentació complementària que consideri necessària i la presència dels membres i els funcionaris de la Corporació especialment relacionats amb els comptes que s’analitzin.

La Comissió fa un informe sobre les reclamacions o al·legacions que hagin estat formulades i tramita l’expedient al Ple municipal per la seva aprovació abans de l1 d’octubre. Un cop aprovat, el compte General es posa a disposició del Tribunal de Comptes i de la Sindicatura de Comptes. La Comissió Especial de comptes pot actuar com a Comissió Informativa permanent pels assumptes relatius a economia i hisenda.
Comissió Especial d’estudi sobre la ponència dels valors cadastrals

Aquesta comissió busca treballar amb totes les qüestions relatives a l’IBI de manera concreta. La Comissió Especial d’estudi sobre la ponència dels valors cadastrals de Bigues i Riells està formada pels membres següents:

Joan Josep Galiano Peralta, d’ ERC
Maria Teresa Escobar Gomera, d’ERC
Juan Moreno León, del PSC
Félix Pardo Novo Ciutadans
Joan Vila Massagué Agrupació Veïnal Bigues i Riells
José Gómez Tornero Grup Mixt

Regidores i regidors delegats

Són les regidores i els regidors en qui l’alcalde delega alguna de les seves competències, que hauran de gestionar i sobre la qual hauran de prendre totes les decisions corresponents. Hauran de respondre de l’exercici de les facultats delegades, així com comparèixer i donar compte de la seva gestió quan així ho requereixi el Ple municipal o la comissió informativa corresponent.

Representants de l’Ajuntament en altres òrgans col·legiats 

Mancomunitat de la Vall del Tenes:
Alcalde: Joan Josep Galiano Peralta

Consorci de Turisme Vallès Oriental
Regidor: Antoni Verdugo Pérez

Fundació Museu de Bigues i Riells
Alcalde: Joan Josep Galiano Peralta

Consell Escolar Municipal
Regidors: Eva Martínez Olombrada

Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs
Regidor: Jesús Cano Sánchez

Agrupació Defensa Forestal El Pinyó
Regidor: Joan Josep Galiano Peralta

Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental
Alcalde: Joan Josep Galiano Peralta

Consorci Televisió Digital Terrestre - Localred
Alcalde: Joan Josep Galiano Peralta

Normalització Lingüística
Regidor: Jesús Cano

Associació Municipis Transport Urbà
Alcalde: Joan Josep Galiano Peralta

Comissió de delimitació territorial amb els municipis limítrofs
Alcalde: Joan Josep Galiano Peralta
Regidors: Joan Moreno León
Joan Vila Massagué

Urbanitzacions –Entitats urbanístiques
Alcalde: Joan Josep Galiano Peralta
Regidor: Antoni Verdugo

Associació de Municipis per la Independència (AMI)
Alcalde: Joan Josep Galiano Peralta

Fundació Privada de Bigues i Riells
Joan Vila Massagué