Ple

El Ple municipal és la reunió general de la Corporació i l’òrgan de poder més gran de l’Ajuntament. L’integren tots els regidors, en el cas de Bigues i Riells del Fai, pertoquen tretze persones d’acord amb la població, i és presidit per l’alcalde. El ple se celebra l’últim dijous de cada mes imparell de manera ordinària a les vuit del vespre al Centre Cívic i Cultural el Rieral. En el cas que un dia de ple coincideixi amb una jornada festiva, la sessió es fa el dia que acordi la Junta de Portaveus.
Les sessions del Ple són cada dos mesos, són públiques i sempre s’informa de la seva celebració al tauler d’anuncis del web municipal. De la a mateixa manera, totes les actes del Ple es poden consultar aquí.Les competències del Ple municipal estan establertes a l’article 22 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 50 de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya i les que les despleguen. Entre altres funcions li correspon l'aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l'aprovació de reglaments i d'ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l'aprovació del pressupost, l'aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l'aprovació de projectes i la contractació d'obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc.
El Ple de Bigues i Riells del Fai està format pels següents membres des de les eleccions municipals del 28 de maig del 2023:

Alcalde President – Joan Josep Galiano Peralta
Grup d'ERC – Maria Teresa Escobar Gomera
Grup d'ERC– Jose Antonio Tripiana Rivas
Grup d'ERC– Eva Martínez Olombrada
Grup d'ERC– Antoni Verdugo Pérez 
Grup d'ERC– Carolina Aragón Alcázar

Grup d'ERC – Nico Mayolas Sebastián
Grup PSC- Joan Moreno León
Grup PSC- Laura Fabián Corbacho

Grup Municipal Vein@S Bigues i Riells – 
Lydia Mas Montoy
Grup Municipal Vein@S Bigues i Riells –
Brigida Santiago Leiva
Grup Municipal Junts Per Bigues i Riells –
Joan Condins Taxonera
Grup Municipal Partit Popular–
Vicente Márquez Santana


En el marc d’aquest acte s’utilitza terminologia especialitzada que sovint genera dubtes. Per tal de facilitar la comprensió del contingut del ple s’expliquen els termes següents, definits al Règim d’Ordenació Municipal:

Dictamen: Proposta d'una comissió informativa que té una part expositiva i uns acords a adoptar.
Proposició: Proposta d'inclusió d'un assumpte a l'ordre del dia, formulada per un grup polític o un regidor, que hagi estat tramesa a l'Alcaldia amb suficient antelació.
Moció: Proposta sotmesa directament al ple, de la qual cal justificar-ne la urgència.
Esmena: Proposta de modificació d’un dictamen, proposada per un portaveu d'un grup polític o regidor en el moment de debatre-la en el Ple.
Vot particular: Proposta de modificació d’un dictamen de comissió informativa, formulada per un regidor que en formi part d’aquesta.
Prec: Petició formulada per un regidor en el punt corresponent de l'ordre del dia, perquè en quedi constància a l'acta.
Pregunta: Sol·licitud d'informació formulada en el punt corresponent de l'ordre del dia, i que podrà ser contestada en la mateixa sessió de forma oral o ajornada per la següent sessió i, si és el cas, per escrit.