Cingles de Bertí

Cingles de Bertí

Cingles de Bertí

Bigues i Riells

Cingles de Bertí (PEIN)

La zona nord del territori de Bigues i Riells està inclosa dins l’àmbit territorial del PEIN dels Cingles de Bertí. Els Cingles de Bertí són un conjunt de cingleres i relleus que formen part de la Serralada Prelitoral i que separen l'altiplà del Moianès de la depressió del Vallès. Reben el nom de la parròquia de Sant Pere de Bertí ubicada a la part central del seu recorregut.

S'orienten d'est a oest fent de divisòria natural dels termes municipals de Sant Quirze Safaja (Moianès) i de Bigues i Riells (Vallès Oriental), fins que arriben al nord-oest de Puiggraciós, on torcen en angle recte cap al nord. En aquest altre tram discorren íntegrament en el terme municipal de Sant Quirze Safaja, i van a morir, a l'extrem nord, en el terme de Sant Martí de Centelles (Osona).

El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Cingles de Bertí es formula en desenvolupament del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural (PEIN). Aquest últim té caràcter de pla territorial sectorial i va ser redactat de conformitat amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals i la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. Estableix un sistema de 144 espais del territori català considerats pel seu interès natural i representatius dels sistemes naturals presents a Catalunya, als quals dota d'un règim de protecció bàsic. S’hi delimiten i estableixen les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals la conservació dels quals es considera necessària d'assegurar, d'acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen.
Els Cingles de Bertí configuren un d'aquests espais protegits, pel seu interès biogeogràfic i la seva singularitat geomorfològica, ecològica i paisatgística. Al Pla especial es determinen tres àrees d’atenció especial i estricta conservació principalment en relació amb la fauna silvestre protegida localitzada en el seu àmbit.

Complementàriament, el Programa d'actuació disposa l'elaboració d'un Pla de gestió específic per a l'espai destinat a la preservació de l'hàbitat de l'àliga cuabarrada (Aquila fasciata). Les zones exteriors de les serres com les dels Cingles de Bertí, són els llocs idonis per a espècies com aquesta. Aquest gran i amenaçat rapinyaire caça a les zones amb vegetació d’escassa entitat com brolles, pastures seques, etc., i les grans superfícies obertes que els focs forestals han generat al municipi li ofereixen bons llocs de caça. Per evitar efectes negatius sobre la fauna durant la seva època de cria, es determinen mesures relacionades amb la freqüentació de l’espai.

Zona ZEPA (Xarxa Natura 2000)

La presència de l’àliga cuabarrada a Bigues i Riells, ha motivat la determinació de l’Espai xarxa Natura al nostre municipi, com a zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA).

Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l'activitat humana que s'hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i espècies i evitar-ne el seu deteriorament.


Es tracta de la iniciativa política europea més important de conservació de la natura. D'aquesta manera, la Unió Europea ha establert un marc legal que garanteix la protecció del patrimoni natural i, a més, s'ha compromès a salvaguardar-lo mitjançant la integració a Natura 2000 d'una mostra significativa dels hàbitats i les espècies que millor el representen.

Actualment a Catalunya existeixen 115 espais que estan declarats com Zones Especials de Conservació (ZEC) i 73 com a Zones de Protecció per a les Aus (ZEPA).

Cingles del Perer

Els Cingles del Perer configuren una cinglera del terme municipal de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental) que, junt amb el Cingle del Fitó, tanca per ponent la Vall de Sant Miquel, la major part de la qual és en terme de Bigues i Riells. És just als peus d'aquesta cinglera on es distingeix el límit entre tots dos termes municipals, per on passa la carretera BV-1485.