Gossos potencialment perillosos

QUINES RACES I ENCREUAMENTS ESTAN CONSIDERATS COM A POTENCIALMENT PERILLOSOS (PP)?

Els gossos corresponents a les següents races, o encreuats amb alguna d’elles: American Stafforshire Terrier, Akita Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasileiro, Mastí Napolità, Pit Bull Terrier, Presa Canari, Rottweiler, Stafforshire Bull Terrier, Tosa Inu o Japonès.
QUI HA DE TENIR LLICÈNCIA?
La llicència municipal és personal i intransferible, i és obligatòria tant per al propietari com per a qualsevol persona que passegi l’animal. Cal una llicència per cadascun dels gossos PP.
QUINS REQUISITS S’HAN DE COMPLIR RESPECTE L’ANIMAL PER TREURE’M LA LLICÈNCIA?

L’animal ha d’estar identificat mitjançant microxip i inscrit en el Registre Censal d´Animals de Companyia de l´Ajuntament.


ON HAIG DE FER AQUEST TRÀMIT?

Els impresos per a la sol·licitud de llicència es poden recollir i entregar complimentats a l’Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC). Aquest tràmit té un cost de 38€.


QUINA DOCUMENTACIÓ HAIG D’APORTAR PER A TREURE’M LA LLICÈNCIA?

 • Original i fotocòpia del DNI
 • Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus d’acord amb l’article 3 del Decret 170/2002, d’11 de març (document que es facilita a la OAC)
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d´animals potencialment perillosos d’acord amb l’article 3 del Decret 170/2002, d’11 de març (centre mèdic)
 • Certificat d'antecedents penals d’acord amb l’article 3 del Decret 170/2002, d’11 de març (el pot sol•licitar el mateix Ajuntament d’ofici)
 • Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253€ per gos, on consti clarament la raça de l’animal assegurat i el número de xip
 • Còpia del rebut anual acreditatiu del pagament de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil
 • Còpia de l'imprès de la inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia (aquest document el facilitarà el mateix Ajuntament)
 • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip

COM S’HA DE CONDUIR UN GOS POTENCIALMENT PERILLÓS PEL CARRER?

 • La persona que condueixi i controli un gos PP en espais públics ha de dur a sobre la llicència administrativa de tinença i conducció
 • El gos ha de dur, obligatòriament, un morrió adequat a la seva tipologia racial, i s’ha de conduir i controlar amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres
 • No es pot portar més d’un gos per persona

COM HAN DE SER LES INSTAL·LACIONS QUE ALBERGUIN UN GOS POTENCIALMENT PERILLÓS?

 • Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents, i han d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal
 • Les portes han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat
 • El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus
A QUINES SANCIONS M’EXPOSO SI NO COMPLEIXO LA LEGISLACIÓ VIGENT?

No tenir llicència (multa de 2.400€ a 15.000€); no dur morrió (multa de 150€ a 1.500€); no dur el gos lligat amb una corretja no extensible de menys de 2m (multa de 150€ a 1.500€); no senyalitzar les instal•lacions que alberguen gossos perillosos (multa de 150€ a 1.500€); no contractar l’assegurança de responsabilitat civil (multa de 150€ a 1.500€); no haver fet inscripció al Registre censal (multa de 60,10 € i 150,25 €).

LEGISLACIÓ VIGENT


Per a més informació, us podeu dirigir a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (c. Anna Mogas, 130)