Ajuts i serveis

CERTIFICAT DE RECONEIXEMENT DE GRAU DE DISCAPACITAT

La resolució de reconeixement de grau de discapacitat (comunament certificat) és el document administratiu que acredita la discapacitat. Aquest document facilita l'accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat.
Per a poder accedir als ajuts establerts per a les persones amb discapacitat, és requisit imprescindible tenir una discapacitat igual o superior al 33%.
Trobareu més informació a la web de la Generalitat de Catalunya.
Per a qualsevol consulta sobre tramitacions de reconeixement/revisió de la discapacitat, targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat i altres ajuts relacionats poden rebre informació i assessorament a Serveis Socials municipals (c. Anna Mogas, 130).
PROGRAMA D’ARRANJAMENTS DE LA LLAR

El Programa d'Arranjament d'Habitatges és fruit de la cooperació interinstitucional entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la demarcació de Barcelona i neix amb l'objectiu de millorar les condicions d'accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat, i d'eficiència energètica mínimes dels habitatges objecte de les intervencions.

Es tracta de petites reformes bàsiques en els habitatges que incrementen l'autonomia i la qualitat de vida de les persones beneficiàries en els seus domicilis. Les intervencions estan supervisades per una direcció facultativa a qui les tècniques dels serveis socials municipals poden adreçar totes aquelles consultes referents a les intervencions en el municipi.

Les persones destinatàries del programa són persones proposades pels serveis socials municipals, i que es trobin en situació de fragilitat per qüestions d'edat, salut i/o manca d'autonomia personal, discapacitat i/o dependència o en situació de vulnerabilitat per causa de viure soles o amb una altra persona gran. Les persones beneficiàries seran totes aquelles que conformin la unitat de convivència de la llar.

Preferentment, les persones sol·licitants del programa són aquelles que es trobin en alguna de les següents situacions:

  • Persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària
  • Persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat i/o estiguin en situació de dependència
  • Persones majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran
Per a sol·licitar l’admissió al programa, cal d'adreçar-se als Serveis socials de l’Ajuntament (c. Anna Mogas, 130), que són els responsables d'informar sobre les prestacions del servei i les condicions d'accés.
BANC D’AJUDES TÈCNIQUES MUNICIPAL

Els Serveis Socials municipals compten amb el servei de préstec d’ajudes tècniques (crosses, cadira de rodes, cadires per dutxa...,) per aquelles persones que poden acreditar discapacitat física, malaltia orgànica crònica i/o mobilitat reduïda temporal o crònica. Per a sol·licitar-ho cal adreçar-se als Serveis Socials municipals (c. Anna Mogas, 130).


XARXA LISMIVO

El Consell Comarcal del Vallès Oriental i les entitats de la comarca que treballen per la inserció laboral de persones amb diversitat funcional, estan treballant conjuntament per tal de facilitar la seva inserció al mercat de treball. Trobareu tota la informació a la seva web.


EQUIP D’ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGIC

L’EAP és un equip que dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’EAP i a la web de la Generalitat de Catalunya.