Formació i inclusió

UNITAT DE SUPORT EDUCATIU (USE)

Les USEE són unitats de recursos (professorat i educadors) que s’afegeixen als ja existents als centres ordinaris i a les diverses formes de gestió de la diversitat de l’alumnat, desenvolupades pels centres educatius, per donar suport a la participació de l’alumnat amb discapacitat en els entorns escolars ordinaris.

D’acord amb les resolucions per les quals es donen anualment instruccions per a l’organització i funcionament dels centres educatius, és susceptible de rebre suport per part de les i dels professionals de les USEE l’alumnat amb manca d’autonomia per motius de discapacitats motores, discapacitats intel·lectuals severes, trastorns generalitzats del desenvolupament o trastorns greus de la conducta.

En el context de l’aula ordinària, els i les professionals de les USEE esdevenen un recurs de suport en l’atenció a l’alumnat del grup classe.
Correspon als i a les professionals de la USEE:

  • donar suport al professorat en la planificació de la participació de l’alumnat amb discapacitat en les activitats generals de l’aula i del centre (concreció d’estratègies, elaboració o adaptació de materials...)
  • acompanyar, quan calgui, els i les alumnes amb discapacitat en les activitats ordinàries de l’aula i del centre
  • desenvolupar les activitats específiques que requereixi l’alumnat amb discapacitat

Trobareu més informació sobre les USEE en aquest document de la Generalitat de Catalunya. A Bigues i Riells comptem amb un USEE a l’escola El Colomer, que dóna servei a tot el municipi i a les localitats veïnes de Santa Eulàlia de Ronçana i Sant Feliu de Codines.
SUPORT A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS DE L'EAP

L’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògic és un equip que dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’EAP i a la web de la Generalitat de Catalunya.