Serveis i ajuts per a la gent gran

CERTIFICAT DE RECONEIXEMENT DE GRAU DE DISCAPACITAT

La resolució de reconeixement de grau de discapacitat (comunament certificat) és el document administratiu que acredita la discapacitat. Aquest document facilita l'accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat.

Per a poder accedir als ajuts establerts per a les persones amb discapacitat, és requisit imprescindible tenir una discapacitat igual o superior al 33%. Trobareu més informació a la web de la Generalitat.

Per a qualsevol consulta sobre tramitacions de reconeixement/revisió de la discapacitat, targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat i altres ajuts relacionats poden rebre informació i assessorament a Serveis Socials municipals (c. Anna Mogas, 130).


SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)

És el conjunt, organitzat i coordinat, d'accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, aplicades per treballadors/res familiars i auxiliars de la llar, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb dificultats de desenvolupament o d'integració social o manca d'autonomia personal, que els impedeixen realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.

Realitza una tasca preventiva, assistencial i educativa, que permet a la persona o família romandre en el seu entorn social i familiar, millorant-ne la qualitat de vida.

Per accedir-hi, cal sol·licitar entrevista o bé haver estat derivat per altres serveis (sanitaris, socials, etc.). Veure sol·licitud en document adjunt.
TELEASSISTÈNCIA

És un servei que garanteix la seguretat i dóna tranquil•litat a les persones usuàries que poden trobar-se en situació de risc per factors d’edat, de fragilitat o dependència, durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, a través d’un terminal connectat a una central d’alarmes.

Ho poden sol•licitar les persones amb 75 anys o més que tinguin dependència funcional, física, psíquica o social i capacitats suficients per a utilitzar correctament el servei. Poden viure soles o bé amb persones que no li poden donar l’atenció adequada de manera continuada.

Es pot sol·licitar presencialment al departament de Serveis socials de l’Ajuntament (c. Anna Mogas, 130). Veure sol·licitud en document adjunt.

Condicions d’accés:
  • Persones amb problemes de dependència, que estan soles la major part del dia, i amb capacitat d’utilitzar correctament el servei, o que conviuen amb altres persones de les mateixes característiques
  • Disposar de telèfon fix al domicili
  • Acceptació del servei en les condicions acordades en el pla de treball
  • Cal aportar una fotocòpia del DNI i una fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària
  • El professional ha de valorar en cada cas que el servei és necessari a fi de prevenir situacions de risc social

ATENCIÓ I PRESTACIONS A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA


Assessorament i tramitació de sol·licituds inicials, revisions o altres tràmits relacionats amb la dependència al Departament de Treball Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Cal concertar les entrevistes corresponents i enviar la documentació i per a fer els tràmits.

Trobareu més informació a la web de la Generalitat.
PROGRAMA D'ARRANJAMENTS DE LA LLAR

El Programa d'Arranjament d'Habitatges és fruit de la cooperació interinstitucional entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la demarcació de Barcelona i neix amb l'objectiu de millorar les condicions d'accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat, i d'eficiència energètica mínimes dels habitatges objecte de les intervencions.

Es tracta de petites reformes bàsiques en els habitatges que incrementen l'autonomia i la qualitat de vida de les persones beneficiàries en els seus domicilis. Les intervencions estan supervisades per una direcció facultativa a qui les tècniques dels serveis socials municipals poden adreçar totes aquelles consultes referents a les intervencions en el municipi.

Les persones destinatàries del programa són persones proposades pels serveis socials municipals, i que es trobin en situació de fragilitat per qüestions d'edat, salut i/o manca d'autonomia personal, discapacitat i/o dependència o en situació de vulnerabilitat per causa de viure soles o amb una altra persona gran. Les persones beneficiàries seran totes aquelles que conformin la unitat de convivència de la llar.

Preferentment, les persones sol·licitants del programa són aquelles que es trobin en alguna de les següents situacions:

  • Persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària
  • Persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat i/o estiguin en situació de dependència
  • Persones majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran
  • Per a sol·licitar l’admissió al programa, cal d'adreçar-se als Serveis socials de l’Ajuntament (c. Anna Mogas, 130), que són els responsables d'informar sobre les prestacions del servei i les condicions d'accés