Ajuts

ASSESSORAMENT SOBRE
LA TRAMITACIÓ D'AJUTS DE LA GENERALITAT:

Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge:
 per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, amb la finalitat de possibilitar-hi la permanència de persones i famílies, i així prevenir l’exclusió social que pot suposar la pèrdua de la residència habitual i permanent.
  • Ajut per al pagament de deutes de rendes de lloguer
  • Ajut per al pagament de quotes d'amortització hipotecària
  • Ajut per pèrdua de l'habitatge peó r desnonament o execucihipotecària
Subvencions per al pagament de lloguer: en règim de concurrència competitiva, per a facilitar l'accés i la permanència, en un habitatge en règim de lloguer, a sectors de població en risc d'exclusió social. Cal que estigui obert el període de presentació de sol·licituds.
Prestacions per al pagament del lloguer: ajuts a fons perdut per a fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

Renovació de les prestacions per al pagament del lloguer ja atorgades.

Sol·licitud a la mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya:
les meses d’emergència municipals o de la Generalitat de Catalunya gestionen el reallotjament. Poden demanar-lo les persones afectades per un desnonament judicial i que no tinguin alternativa residencial. També poden fer-ho les persones afectades per un desnonament produït per motius diferents de l’impagament de les quotes del lloguer.
ASSESSORAMENT
EN MATÈRIA DE POBRESA ENERGÈTICA: 

Suport a les persones o famílies amb dificultats per a fer front als pagaments dels subministraments i, per tant, en risc d’exclusió residencial, per a garantir-los el dret d’accés al serveis bàsics d’aigua, gas i electricitat, i informar-los sobre la tramitació d’ajuts de les empreses subministradores:

BO SOCIAL D'ELECTRICITAT:
El bo social d'electricitat és un descompte en la factura elèctrica, fixat pel Govern, per tal de protegir determinats col·lectius de consumidors vulnerables econòmica o socialment.

Amb l'entrada en vigor del Reial decret 897/2017 de 6 d’octubre de 2017 i del Reial Decret-Llei 15/2018, del 5 d’octubre del 2018, es modifiquen les condicions i criteris socioeconòmics necessaris per accedir a aquest bo social. Ara, els barems per atorgar el descompte s’analitzen en funció de la renda, fent més accessible l'ajuda a les famílies amb rendes baixes. Aquesta ajuda, també té en compte determinades circumstàncies personals, com ara si algun membre té una discapacitat reconeguda igual o major al 33%, una situació de dependència reconeguda de grau II o III, si és una família monoparental, si és víctima de violència de gènere o bé de terrorisme.

Totes les famílies nombroses continuen tenint dret al bo social, independentment dels ingressos. També els correspon el bo social a aquells pensionistes del Sistema de la Seguretat Social, per jubilació o incapacitat permanent, sempre que percebin la quantia mínima i no percebin altres ingressos que facin augmentar la quantia agregada anual als 500€ o superior.
Requisits

Per a poder-se beneficiar del Bo Social, el titular ha d’estar acollit al preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) o, en cas de no estar-ho, ha d’acceptar la formalització d'un contracte amb la comercialitzadora de referència acollit al PVPC, i una potència contractada igual o inferior a 10kW en el teu habitatge habitual.

A més, haurà de complir els requisits per ser considerat client vulnerable, vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social.

Amb l'entrada en vigor del Reial decret 897/2017 a l'octubre de 2017, aquells que compleixin els requisits, podran gaudir d’un 25% de descompte i els consumidors considerats com a vulnerables severs, d’un 40%. Així doncs, per exemple, una família amb 2 menors amb una renda anual familiar de 18.700€, tindria dret a un descompte del 25%, i una família nombrosa, amb una renda anual familiar de 15.039€, tindria dret a un descompte del 40%.

Per a consultar els barems i demanar l’aplicació del bo social, es pot descarregar el model de sol•licitud de l’empresa comercialitzadora. També es pot fer presencialment dirigint-se al Servei de Suport a l’Habitatge Digne i Pobresa Energètica o bé als Serveis Socials de l’Ajuntament de Bigues i Riells, al Centre Cívic el Rieral de Bigues (c. Anna Mogas, 130). Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 865 6225.

Trobareu més informació als següents enllaços:
https://www.cnmc.es/ca/node/365145
http://www.bonosocial.gob.es/#inicio
https://www.endesaclientes.com/bo-social.html  


CÀNON SOCIAL D'AIGUA

Què és?
És una bonificació sobre el concepte Cànon, consistent en l’aplicació d’una tarifa reduïda en el primer tram de consum.

Qui en pot gaudir?
Va destinada als subministraments domèstics de domicilis particulars, sempre que el consum no superi la dotació bàsica de 100l/persona/dia (27m3/trimestre) (establerta pel Decret 3/2003) i que es compleixi alguna de les situacions detallades al web de l’ACA.

Com se sol·licita i què cal aportar?
El sol·licitant ha de ser titular de la pòlissa, i pot presentar la sol·licitud a les oficines de l’ACA o a través de la seva pàgina web, on hi consten els formularis que cal emplenar i la documentació que cal aportar. També es pot fer presencialment dirigint-se al Servei de Suport a l’Habitatge Digne i Pobresa Energètica o bé als Serveis Socials de l’Ajuntament de Bigues i Riells, al Centre Cívic el Rieral de Bigues (c. Anna Mogas, 130). Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 865 62 25.
BONIFICACIONS PER A LLARS AMB MÉS DE 3 PERSONES

Què és?
És una tarifació especial que afecta al concepte aigua i cànon, sempre que convisquin a l’habitatge més de 3 persones. La tarifa de família nombrosa amplia els trams de consum i, com a conseqüència, redueix l’import de la factura.

Qui en pot gaudir?
Habitatges amb més de 3 persones empadronades, entre els quals hi ha d’haver el titular de la pòlissa, i amb comptador d’aigua individual a l’habitatge. Les llars amb persones amb grau de disminució o amb un nivell de dependència, tenen dret a una bonificació addicional: cada persona amb un grau de disminució superior al 75% o amb un nivell III de dependència reconegut per resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials computa com a dues persones a efectes de considerar l'ampliació de trams.

Com se sol·licita i quina documentació cal aportar?
La sol·licitud es pot fer a l’oficina del servei municipal d’aigua, a les oficines de l’ACA o a través de la seva pàgina web. Si una de les persones de la llar presenta un grau de disminució superior al 75% o un nivell III de dependència, caldrà aportar la resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials i, en aquest cas, la sol·licitud s’haurà de presentar directament a les oficines de l’ACA.
També es pot fer presencialment dirigint-se al Servei de Suport a l’Habitatge Digne i Pobresa Energètica o bé als Serveis Socials de l’Ajuntament de Bigues i Riells, al Centre Cívic el Rieral de Bigues (c. Anna Mogas, 130). Per a més informació, es pot trucar al telèfon 93 865 62 25.

TRAM ZERO
El Tram Zero és una ajuda per a les famílies amb menys recursos per a poder fer front a la factura de l'aigua, fruit d’un acord del departament d'Habitatge Digne de l'Ajuntament de Bigues i Riells amb Sorea S.A.U. Bonifica el primer tram de consum de la tarifa d’ús domèstic de l’aigua, fins a un màxim de 10m3/mes, i la quota fixa del servei. Per a les unitats de convivència de més de 3 persones, el límit de consum s’amplia en 3m3/mes per cada persona de més que sobrepassi el límit de 3 persones.

Poden optar a aquesta bonificació aquelles persones que tenen un contracte de subministrament d’aigua destinat a habitatge habitual, que estan empadronades a Bigues i Riells amb una antiguitat superior a 12 mesos i les rendes de les quals siguin iguals o inferiors al 66,6% de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). S’incrementen en una certa quantitat per cada nou membre, i es redueixen fins a un màxim de 600€ en concepte de despeses mensuals d’habitatge (quota de préstec hipotecari o renda de lloguer). Com a referència, podem dir que una família de 4 membres amb uns ingressos nets mensuals màxims de 720,17€, té dret al Tram Zero.

Podeu consultar les bases (adjuntar) i el formulari de sol·licitud (adjuntar). Aquelles persones que compleixin els requisits poden presentar les seves sol·licituds a Serveis Socials de l’Ajuntament de Bigues i Riells, al Centre Cívic el Rieral de Bigues (c. Anna Mogas, 130). Per a més informació, es pot trucar al telèfon 93 865 62 25.  

FONS DE SOLIDARITAT
El Fons de Solidaritat és una altra ajuda per a garantir el subministrament d'aigua a famílies del municipi amb dificultats econòmiques per a fer front a les factures d’aigua i, per tant, amb risc d'exclusió social, fruit d’un acord del departament d'Habitatge Digne de l'Ajuntament de Bigues i Riells amb Sorea S.A.U.

Aquest conveni té per objecte possibilitar l’accés de les persones usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua potable en situació econòmica precària, als ajuts del Fons de Solidaritat, sempre que es compleixin els requisits determinats per l’Ajuntament.

El pagament s’aplicarà sobre la totalitat o una part del rebut de l’aigua i és compatible amb altres bonificacions. D’aquesta manera, l’Ajuntament complementa la partida que ja destinava a fer front a aquestes factures.

Des de Serveis Socials de l’Ajuntament, al Centre Cívic el Rieral de Bigues (c. Anna Mogas, 130), s’avalua cada cas en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica i, en cas de complir els requisits, Sorea S.A.U. abona immediatament l’import de la factura de subministrament a càrrec del Fons Solidari. Amb la confirmació de l'abonament, si escau, també s’ajornen les factures pendents de pagar i es reobre el subministrament d’aigua si s’hagués tallat.