SIAV

SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA (SIAV)

No estàs sol/a. 
Si creus que has patit algún tipus de violència, parla amb alguna persona de confiança i explica-li el que t’ha passat. Nosaltres, des de les àrees d’Igualtat i Serveis Socials de l’Ajuntament de Bigues i Riells, també estem al teu costat per donar-te suport.

El SIAV és el Servei d'Informació i Atenció a la Violència de Gènere, un espai d'orientació i assessorament en relació amb qualsevol aspecte de la vida de les víctimes de violèn-cia de gènere.

Què ofereix?

- Informació, orientació i assessorament sobre els drets de les dones i l'exercici     d'aquests.
- Suport i atenció psicològica individual.
- Assessorament jurídic de Les Dones Juristes de la Vall del Tenes.
- Detecció i derivació als serveis especialitzats en l'atenció de situacions de          violència.
- Suport a entitats: suport al teixit associatiu femení en la realització d'accions que promoguin la igualtat de gènere.

On puc dirigir-me?

Si creus que has sofert algún tipus de violència, demana ajuda o assessorament.

ÀREA SERVEIS SOCIALS: 93 867 62 25
POLICIA LOCAL: 93 865 76 48
MOSSOS D’ESQUADRA DE CALDES DE MONTBUI:93 565 99 85
AMBULATOR9I: 93 865 90 36

Des de Serveis Socials, s’ofereix atenció social, psicològica i jurídica a dones que puguin patir qualsevol tipus de maltractament per raons de gènere i/o altres situacions de risc social per a la dona i els seus fills i filles. Per accedir-hi, cal sol•licitar entrevista o bé haver estat derivada per altres serveis (sanitaris, socials, etc.).

SERVEI D'ATENCIÓ SOCIAL

El servei d'atenció social ofereix una primera acollida a la dona i a la seva situació social i familiar per part de la treballadora social, que valora el recurs social més adient per al seu cas, i en fa el seguiment social i el pla de
treball sòcio-educatiu que requereixi i/o la deriva al recurs jurídic, social, psicològic i/o d'altres que necessiti.

SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC

Derivació al servei del PADI, un servei municipal per a dones que els ofereix orientació sobre tràmits legals, processos de separació o divorci, situacions de violència masclista i temes laborals, entre d'altres. És un servei mancomunat, per tant, hi poden accedir les persones empadronades a qualsevol dels municipis que formen la Vall del Tenes. L'horari d'atenció és quinzenal, els dimecres de 15 a 17 h

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA

Adreçat a les dones i/o als seus fills i filles en situació de violència masclista. La violència masclista és la conseqüència més contundent de les relacions de desigualtat entre dones i homes i suposa un greu atemptat contra la dignitat i la llibertat. Una de les problemàtiques socials més greus a les què s’enfronta la nostra societat i de les què més reptes planteja a les polítiques públiques locals. Aquest recurs ofereix l’atenció psicològica específica per a dones que pateixen o han patit violència masclista i als seus fills i filles. Recurs subvencionat per la Diputació de Barcelona i gestionat per Serveis Socials.
8 hores setmanals

Servei d’una psicòloga que s’atorga amb prèvia valoració de Serveis Socials emmarcat dins dels plans d’intervenció socials/familiars
Objectiu: donar elements de suport i recuperació a la persona. Està orientat a detectar i reduir la simptomatologia associada als maltractaments rebuts, augmentar la seguretat personal, ajudar a restablir el control de la pròpia vida, aclarir expectatives dels rols de gènere i els mites sobre la violència masclista, adquirir habilitats d'adaptació, d'afrontament i de resolució de conflictes, ajudar al dol i a la projecció de futur, reconèixer fortaleses i habilitats, augmentar la qualitat de vida i disminuir el dany psicològic (baixa autoestima, angoixa, inseguretat, desconfiança, etc.) causat per la violència rebuda

Línia telefònica d'atenció contra la violència masclista
900 900 120

El servei d'atenció permanent del 900 900 120 contra la violència masclista és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia.
S'hi pot accedir per telèfon i correu electrònic, i atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones com peticions d'informació de dones que viuen situacions de violència, sobre els recursos existents a Catalunya en matèria d'assistència a la violència contra les dones, sol·licituds d'assessorament sobre possibles actuacions a realitzar davant una situació de violència contra les dones, procedents de particulars i/o professionals.
Trobareu més informació a la web de la Generalitat.
Documentació