Prevenció d’incendis

INCENDIS DOMÈSTICS

Podeu trobar en el següent enllaç les pautes de prevenció i seguretat per als incendis domèstics que facilita la Generalitat de Catalunya.


INCENDIS FORESTALS

Podeu trobar en el següent enllaç la normativa relacionada amb la prevenció i l’extinció d’incendis forestals que facilita la Generalitat de Catalunya.

PROTOCOL DE PROHIBICIÓ, AUTORITZACIÓ I COMUNICACIÓ DE CREMES EN TERRENYS FORESTALS

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta(definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya):
  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires
  • Llençar objectes encesos
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc
  • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals
Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.

Durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març, per a fer foc en els terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta cal presentar una prèvia comunicació (ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals).

Amb la normativa sobre residus i l'economia circular, aprovada el 2023, es van prohibir les cremes per part dels particulars.

Comunica la crema!